Đại học Bình Dương tổ chức nghiệm thu Giáo trình tiếng việt thực hành – Khoa Việt nam học

867

Ngày 18/08/2011 phòng Nghiên cứu Khoa học trường Đại học Bình Dương tổ chức nghiệm thu Giáo trình tiếng việt thực hành – khoa Việt Nam học.


Ngày 18/08/2011 Phòng NCKH Trường ĐHBD tổ chức nghiệm thu Giáo trình tiếng Việt thực hành – Khoa Việt Nam học.

PGS.TS. Nguyễn Văn Thành – Phó Hiệu trưởng đọc quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu.

Chủ tịch hội đồng nghiệm thu: PGS.TS. Nguyễn Công Đức – Trưởng khoa Văn học phát biểu ý kiến và chủ trì hội đồng nghiệm thu ngày 18/08/2011.


Thư ký hội đồng: Ts.Nguyễn Thanh Bình – Q.Trưởng P. NCKH thảo luận, tập hợp ý kiến các thành viên hội đồng ngày 18/08/2011.

Báo cáo viên: Nguyễn Viết Hùng thuyết trình nội dung "Giáo trình tiếng Việt thực hành " .

Các thành viên hội đồng phản biện, thảo luận, đóng góp ý kiến và nghiệm thu giáo trình.