Phòng Hợp tác quốc tế

1877

a. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0274 3841 900; Email: htqt@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Phòng Hợp tác Quốc tế được thành lập theo Quyết định số:  145/QĐ-ĐHBD ban hành ngày 04/06/2009.

c. Chức năng nhiệm vụ: Hoạt động hợp tác quốc tế là một công tác quan trọng, cùng các hoạt động khác góp phần triển khai và thúc đẩy sự nghiệp đào tạo đội ngũ giảng viên, sinh viên, cán bộ quản lý, tạo thêm cơ sở vật chất, tăng thêm tư liệu thông tin về khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, trao đổi kinh nghiệm với các trường đại học và các tổ chức quốc tế, góp phần xây dựng vị thế của Trường Đại học Bình Dương trong khu vực và trên thế giới.

Cho đến nay Trường ĐH Bình Dương đã có quan hệ trên 41 Trường đại học và tổ chức tại 13 quốc qua phát triển trên toàn thế giới. Trong đó có một số tổ chức đã ký Biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đã và đang trong quá trình thực hiện với Trường ĐH Bình Dương.

d. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN
1 ThS. Ngô Tấn Tài Trưởng phòng Từ 2008 – 2009
2 TS. Cao Việt Hiếu Trưởng phòng Từ 2009 – 2014
3 Bà Karen Hamilton Nguyễn Trưởng phòng Từ 2015 – đến nay

e. Bộ máy tổ chức

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 Bà Karen Hamilton Nguyễn Trưởng phòng