Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về kiến thức biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022

1242

??Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Bình Dương về việc triển khai tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 diễn ra từ ngày 27/6/2022 đến ngày 24/7/2022.

?Nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; khuyến khích tinh thần tìm hiểu, học tập, đồng thời mang đến một sân chơi lành mạnh, bổ ích, ngày 26/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 150-KH/BTGTW tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022.

?Trường Đại học Bình Dương đăng tải toàn văn Kế hoạch số 150-KH/BTGTW (kèm theo) và đề nghị toàn thể cán bộ, nhân viên, giảng viên, học viên, sinh viên tích cực tham gia Cuộc thi này. Vui lòng truy cập website: https://www.toquocbenbosong.vn để tham gia Cuộc thi.