Công ty Colgate-Palmolive Chi nhánh Mỹ Phước tuyển dụng trợ lý kế hoạch sản xuất

152