Miễn 100% học phí đối với sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc học kỳ II năm học 2020 – 2021

319

MIỄN 100% HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021

Danh sách 05 sinh viên nhận hoc bổng

  1. Lê Huỳnh Ngà

MSSV: 18100031

Lớp: 21VN01

Ngành Việt Nam học

Điểm học tập: 3.74

Mức học bổng: Hoàn 100% học phí tương đương số tín chỉ đã đạt trong học kỳ II năm học 2020 – 2021

2. Nguyễn Thị Bích Ngọc

MSSV: 18010171

Lớp: 21AV01

Ngành Ngôn ngữ Anh

Điểm học tập: 3.93

Mức học bổng: Hoàn 100% học phí tương đương số tín chỉ đã đạt trong học kỳ II năm học 2020 – 2021

3. Huỳnh Bảo Uyên

MSSV: 18030883

Lớp: 21QT01

Ngành Quản trị kinh doanh

Điểm học tập: 3.9

Mức học bổng: Hoàn 100% học phí tương đương số tín chỉ đã đạt trong học kỳ II năm học 2020 – 2021

4. Trần Văn Vẹn

MSSV: 18100033

Lớp: 21VN01

Ngành Việt Nam học

Điểm học tập: 3.71

Mức học bổng: Hoàn 100% học phí tương đương số tín chỉ đã đạt trong học kỳ II năm học 2020 – 2021

5. Nguyễn Đức Khanh

MSSV: 18010130

Lớp: 21AV01

Ngành Ngôn ngữ Anh

Điểm học tập: 3.63

Mức học bổng: Hoàn 100% học phí tương đương số tín chỉ đã đạt trong học kỳ II năm học 2020 – 2021

Xem chi tiết: Tại đây