Giá trị cốt lõi của Trường Đại học Bình Dương

2042

Trường Đại học Bình Dương đào tạo ra những người lao động sáng tạo, lao động có hiệu quả, tạo ra những sản phẩm vật chất hay tinh thần có chất lượng, hoàn thành trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với xã hội, với thiên nhiên.