Giới thiệu Khoa Xã hội và Nhân văn

3482

a. Thông tin liên hệ: Email: xhnv@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Khoa Xã hội và Nhân văn được thành lập theo Quyết định số 26/2006/QĐ-ĐHDLBD ngày 28 tháng 02 năm 2006 trên cơ sở sáp nhận 02 khoa: Khoa Ngữ văn và Khoa Xã hội học.

c. Chức năng, nhiệm vụ: Phân hiệu có chức năng tổ chức, quản lý, triển khai các chương trình kế hoạch công tác đào tạo, khoa học, công nghệ liên ngành được Hiệu trưởng phê duyệt.

d. Chuyên ngành đào tạo: Ngữ văn, Xã Hội học.

e. Bộ máy tổ chức

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 GS.TS Ngô Văn Lệ Trưởng khoa
2 ThS. Nguyễn Ngọc Chiến Phó Trưởng khoa