Thông báo Quy định áp dụng bảo hiểm y tế trong sinh viên

625

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Công tác Sinh viên với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ Thông báo số 276/TB-ĐHBD ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Trường Đại học Bình Dương về việc Quy định áp dụng bảo hiểm y tế trong sinh viên.

Nay, Phòng Đào tạo thông báo về việc áp dụng quy định bảo hiểm y tế (BHYT) như sau:

1⃣ Sinh viên trình độ đại học, cao đẳng chính quy tại Trường Đại học Bình Dương phải hoàn thành nghĩa vụ tham gia BHYT theo quy định (sinh viên kê khai thông tin tại địa chỉ: https://bit.ly/306ZmWy, địa chỉ sẽ được gửi qua email của sinh viên, đăng tại website Phòng Đào tạo và Cổng thông tin sinh viên).

2⃣ Trường hợp sinh viên chưa tham gia BHYT: Trước ngày 01/08/2020, sinh viên liên hệ nộp phí bảo hiểm y tế tại Phòng Tuyển sinh (gặp Cô Huỳnh Kim Vấn).

3⃣ Trường hợp sinh viên đã tham gia BHYT khác (hộ gia đình,…): Trước ngày 01/8/2020, sinh viên nộp bản photo thẻ BHYT về Tổ Chăm sóc sinh viên.

Từ ngày 01/8/2020, sinh viên không tham gia BHYT sẽ bị cấm thi và không được công nhận kết quả học tập của học kỳ 2 năm học 2019 – 2020.

Đề nghị sinh viên cập nhật thông báo và thực hiện nghiêm túc./.