Thông báo thời gian áp dụng quản lý giờ tự học tại Thư viện học kỳ III năm học 2018 – 2019

1102

Kính gửi: Sinh viên trong toàn trường

🔰 Căn cứ bảng tham chiếu tuần lễ học kỳ I năm học 2018 – 2019 của Phòng Đào tạo;

🔰 Căn cứ Quy định Quản lý thời gian tự học tại Thư viện cho sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Bình Dương.

🔰 Nay, Thư viện – Tư liệu thông báo đến toàn thể các bạn sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Bình Dương về việc quản lý giờ tự học của sinh viên tại Thư viện như sau:

1. Thời gian áp dụng việc quản lý giờ tự học của sinh viên tại Thư viện học kỳ III năm học 2018 – 2019 (Thời gian áp dụng từ ngày 01/7/2019 – 12/8/2019).

✳️ Số giờ quy định: 50giờ / 1 học kỳ.

📝 2. Sinh viên thực hiện theo quy trình sau:

✴️ Bước 1: Quét thẻ sinh viên vào đúng vị trí của máy tính dùng cho “máy quét mã vạch vào”-> kiểm tra họ tên & MSSV có thể hiện đúng trên phần mềm quản lý giờ tự học tại Thư viện hay không.

✴️ Bước 2: Hiện diện và học tập tại Thư viện (phòng tự học, phòng học nhóm, phòng internet). Nếu sinh viên có hành vi gian lận trong việc tích lũy giờ tự học (quét thẻ vào nhưng không học tập tại một trong các địa điểm nêu trên, quét thẻ giùm…) đều bị xử lý kỷ luật và không công nhận giờ tự học của ngày hôm đó.

✴️ Bước 3: Sau khi kết thúc giờ tự học tại Thư viện. Sinh viên quét thẻ ra đúng vị trí của máy tính dùng cho “máy quét mã vạch ra” -> kiểm tra họ tên & MSSV, số giờ tích lũy trong ngày & tổng thời gian đã học trước đó.

📚 * Lưu ý: Giờ tự học của sinh viên tại Thư viện học kỳ III năm học 2018 – 2019 chỉ áp dụng đối với sinh viên có đăng ký tham gia học tín chỉ học kỳ III; Môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh không tính giờ Thư viện. Tỷ lệ điểm cuối kỳ trong quá trình học, giảng viên sẽ ghi nhận điểm chuyên cần hoặc các điểm rèn luyện khác (nếu có).

💖Trân trọng./.