Thông báo dời thời gian tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo sinh viên Trường Đại học Bình Dương Lần I – Năm 2018”

1092

Căn cứ theo danh sách đăng ký và nộp kết quả đăng ký cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo sinh viên Trường Đại học Bình Dương Lần I – năm 2018";

Nay, Ban tổ chức thông báo đến Lãnh đạo, Anh/chị sinh viên các Khoa cụ thể như sau:

1. Dời thời gian tổ chức cuộc thi đến tháng 12/2018.

2. Các sản phẩm của sinh viên đã đăng kí trước đây đề nghị sớm hoàn thiện vào nộp lại cho Trợ lý giáo vụ khoa hoặc tại phòng Quản lý khoa học.

3. Tiếp tục cho sinh viên đăng ký tham gia cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo sinh viên Trường Đại học Bình Dương Lần I – năm 2018" (kể cả sinh viên khóa 21).

4. Về thời gian như sau:

+ Thời gian nhận bài dự thi: Đến hết ngày 15/11/2018.

+ Thời gian chấm và phân loại các ý tưởng: Ngày 30/11/2018.

+ Thời gian thi chung kết cuộc thi: Ngày 20/12/2018.

Để cuộc thi thành công tốt đẹp. Rất mong nhận được sự phối hợp và thực hiện của Lãnh đạo các khoa và sự đăng ký tham gia của các Anh/chị sinh viên.  

Trân trọng./.