Kế hoạch triển khai Chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2022

105