Đề án mở ngành Tài chính – Ngân hàng, trình đạo Thạc sĩ

1353

Trường Đại học Bình Dương – Đề án mở ngành Tài chính – Ngân hàng, trình đạo Thạc sĩ, mã ngành 8340201

  1. Tờ trình mở ngành
  2. Đề án mở ngành và các bảng phụ lục
  3. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng
  4. Quyết định Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, biên bản Hội đồng thẩm định và xác nhận chỉnh sửa Hội đồng thẩm định.
  5. Biên bản thẩm định hồ sơ đề án Hội đồng khoa học đào tạo
  6. Nghị quyết hội đồng trường mở ngành
  7. Các kế hoạch, quyết định xây dựng đề án, chương trình đào tạo
  8. Hồ sơ giảng viên
  9. Cam kết nghiên cứu khoa học
  10. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Trân trọng./.