Đề án mở ngành Ngôn ngữ Anh, trình đạo Thạc sĩ

1616

Trường Đại học Bình Dương – Đề án mở ngành Ngôn ngữ Anh, trình đạo Thạc sĩ, mã ngành 8220201

  1. Tờ trình đề án mở ngành
  2. Đề án mở ngành kèm phụ lục
  3. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
  4. Thẩm định chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
  5. Biên bản kiểm định đề án của Hội đồng Khoa học
  6. Nghị quyết của Hội đồng trường về việc mở ngành
  7. Kế hoạch và các quyết định xây dựng đề án, chương trình đào tạo
  8. Cam kết về minh chứng nghiên cứu khóa học
  9. Hồ sơ giảng viên
  10. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục