Đại hội đại biểu Hội sinh viên – Trường Đại học Bình Dương lần IV (nhiệm kỳ 2018 – 2020)

1731

Căn cứ vào Điều 9, Chương III về việc tổ chức Đại hội Hội sinh viên các cấp của Điều lệ Hội sinh viên;

Căn cứ vào tình hình thực tế tại Trường và yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Hội sinh viên trường Đại học Bình Dương trong nhiệm kỳ 2014 – 2017;

Ban Thư ký Hội sinh viên trường Đại học Bình Dương đề ra kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Hội sinh viên lần IV (nhiệm kỳ 2018 – 2020) như sau:

Mục đích:

 • Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần III nhiệm kỳ 2014 – 2017 về mọi mặt; Từ đó xác định các giải pháp để đề ra phương hướng, chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới.
 • Hiệp thương bầu Ban chấp hành Hội sinh viên Khóa IV (Nhiệm kỳ 2018 – 2020) để chỉ đạo và lãnh đạo công tác Hội và Phong trào sinh viên trong giai đoạn 2018 – 2020.
 • Yêu cầu:
 • Tạo đợt sinh hoạt sâu rộng trong toàn thể sinh viên nhằm tuyên truyền về tổ chức Hội, về Đại hội lần IV (Nhiệm kỳ 2018 – 2020).
 • Đại hội xây dựng nội dung, chương trình góp phần cùng nhà trường bồi dưỡng đội ngũ trí thức trẻ, có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn. Lựa chọn sáng suốt những đoàn viên và sinh viên ưu tú vào Ban chấp hành khóa IV.
 • Đảm bảo thực hiện nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động và chấp hành sự chỉ đạo của Đảng ủy – Ban giám hiệu, của Ban thường vụ Đoàn trường và Hội cấp trên.
 • Có sự chuẩn bị chu đáo các yêu cầu có liên quan để tổ chức thành công Đại hội Lần IV (nhiệm kỳ 2018 – 2020), đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ trong quá trình tổ chức Đại hội.

Nội dung:

 • Tổng kết công tác Hội và Phong trào Sinh viên trong nhiệm kỳ 2014 – 2017.
 • Xây dựng Phương hướng hoạt động Công tác Hội và Phong trào Sinh viên nhiệm kỳ 2018 – 2020, đưa ra chỉ tiêu cụ thể và các giải pháp để thực hiện mục tiêu đề ra.
 • Kiểm điểm Ban chấp hành Hội Sinh viên khóa III.
 • Hiệp thương bầu Ban chấp hành Hội Sinh viên khóa IV (nhiệm kỳ 2018 – 2020).

Hình thức:

 • “Đại hội đại biểu Hội sinh viên trường Đại học Bình Dương”.

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

 1. Thời gian: Dự kiến tổ chức vào ngày 09 tháng 7 năm 2018.
 2. Địa điểm: Hội trường I – lầu 4. Trường Đại học Bình Dương
 3. Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP.TDM, Bình Dương.