Chức năng, nhiệm vụ – Phòng nghiên cứu khoa hoc

2842

a. Thông tin liên lạc: Điện thoại: 0274 3871 387; Email: nckh@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Phòng Quản lý khoa học là tiền thân của Phòng Nghiên cứu Khoa học được thành lập theo Quyết định số 148/QĐ-ĐHBD ngày 05 tháng 6 năm 2009.

c. Chức năng nhiệm vụ: Phòng Quản lý Khoa học là phòng chức năng giúp Ban Giám Hiệu quản lý toàn bộ hoạt động Khoa học Công nghệ của trường. Chức năng chính của phòng là quản lý, xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển công tác nghiên cứu khoa học và kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Trường theo từng năm và kế hoạch 3 năm. Trường Đại học Bình Dương có chức năng quan trọng trong chuyển giao và ứng dựng khoa học kỹ thuật của khu vực Đông Nam bộ và một phần Nam bộ, nên trọng tâm công tác quản lý và nghiên cứu khoa học của trường.

d. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN
1 ThS. Vương Ngọc Long Trưởng phòng Từ 2006 – 2008
2 TS. Nguyễn Thanh Bình Trưởng phòng Từ 2009 – 2013
3 PGS. TS. Nguyễn Văn Út Trưởng phòng Từ 2014 – 2016
4 PGS.TS. Nguyễn Văn Thành Trưởng phòng Từ 2017 – 2018
5 PGS. TS. Lê Văn Cường Phó Hiệu trưởng phụ trách Từ 2018 – đến nay
6 ThS. Lê Thành Long Phó Trưởng phòng Từ 2017 – đến nay

e. Bộ máy tổ chức

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 PGS. TS. Lê Văn Cường Phó Hiệu trưởng phụ trách
2 ThS. Lê Thành Long Phó Trưởng phòng