Chức năng, nhiệm vụ – Phòng nghiên cứu khoa hoc

2535

1. Chức năng, nhiệm vụ:

1.1 Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và công tác sở hữu trí tuệ của Nhà trường.

1.2 Nhiệm vụ:

 • Xây dựng các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Tham mưu cho Hiệu trưởng về phương hướng, chủ trương, quy định về quản lý và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.
 • Tổ chức xây dựng, tham gia đấu thầu, tuyển chọn các dự án KH&CN trong và ngoài nước.
 • Tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả và lưu trữ tài liệu các dự án, các hợp đồng KH&CN đã được ký kết.
 • Hướng dẫn các Khoa/Bộ môn, đơn vị và các Viện, Trung tâm lập kế hoạch, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
 • Lập kế hoạch và triển khai, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài, dự án trong nước và quốc tế. Tổ chức nghiệm thu, tổng kết đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học.
 • Tổ chức Hội thảo khoa học, Hội nghị chuyên đề về Nghiên cứu khoa học cấp Trường và các Hội nghị trong và ngoài nước liên quan đến các ngành đào tạo của Nhà trường.
 • Tổ chức và tham gia các triển lãm về thành tựu khoa học của Nhà trường.
 • Cung cấp danh sách các nhà khoa học tham gia nghiên cứu khoa học cấp Trường, Tỉnh, Bộ.
 • Tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, đơn vị, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong Nghiên cứu khoa học.
 • Mở rộng hợp tác nghiên cứu với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước. Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển dịch vụ khoa học công nghệ.
 • Tổ chức triển khai công tác thông tin xuất bản tư liệu khoa học, các hoạt động sáng kiến, sáng chế, phát minh.
 • Theo dõi và xác nhận hoạt động khoa học công nghệ của các giảng viên và cán bộ viên chức trong Nhà trường.
 • Phối hợp với phòng Tài vụ lập phương án phân bổ, quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học, dự án thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.
 • Chuyển các báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học thuộc đề tài khoa học các cấp đã nghiệm thu về thư viện.
 • Nhiệm vụ trị sự, thư ký và phát hành Tạp chí Khoa học – Đại học Bình Dương theo Quyết định của Nhà trường.
 • Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.​

2. Mục tiêu phát triển của đơn vị:

– Hoàn chỉnh về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Phòng NCKH.

– Xây dựng quy chế về Nghiên cứu khoa học với những tiêu chí, biểu mẫu cần thiết để phục vụ cho NCKH.

– Tất cả các cán bộ nhân viên của phòng phải có học vị từ Thạc sĩ trở lên.

– Sử dụng thành thạo 01 ngoại ngữ trong giao tiếp như: tiếng Anh, tiếng Nga, Nhật, Hoa, Hàn,…

– Xây dựng đội ngũ (từ 5 – 10 người) làm cộng tác viên (là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các chuyên gia,…) để tìm kiếm và tham gia các đề tài, dự án các cấp.

– Xây dựng chiến lược phát triển về Nghiên cứu khoa học giai đoạn 2017 – 2022.

– Các mục công việc chi tiết của phòng sẽ triển khai và thực hiện trong năm 2017 theo thông báo số 24/TB – ĐHBD ở phần mục 9 của bảng kế hoạch này.

3. Nguồn nhân lực thực hiện kế hoạch:

3. 1 PGS. TS. Lê Văn Cường – Phó Hiệu trưởng – Phụ trách quản lý khoa học: Phụ trách, tổ chức, điều hành và chịu trách nhiệm trước Nhà trường mọi công việc của phòng.

– Công tác quản lý chung: Lập chiến lược và định hướng NCKH theo năm học.

– Công tác chuyên môn:

+ Theo dõi mảng Khoa học của Nhà trường, bao gồm: tổ chức việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học các cấp hàng năm của Nhà trường; tổ chức hỗ trợ cho các giảng viên, nghiên cứu viên Nhà trường tham gia đấu thầu nhiệm vụ Khoa học và công nghệ; tổ chức việc giám sát thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và công nghệ của các cán bộ trong trường; Tổ chức việc nghiệm thu kết quả đề tài NCKH các cấp.

+ Thông tin chung cho các cán bộ trong trường các chương trình Khoa học và công nghệ, Hội thảo chuyên ngành các cấp.

 3.2 ThS. Lê Thành Long – Phó trưởng phòng: Hỗ trợ Trưởng phòng phụ trách công tác NCKH và chịu trách nhiệm trực tiếp một số nội dung công việc của phòng như sau:

– Công tác quản lý chung:

+ Theo dõi, đôn đốc cán bộ của phòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

+ Ký thay Trưởng phòng (khi Trưởng phòng vắng mặt và có sự chỉ đạo của Trưởng phòng) để ký các giấy tờ liên quan đến công tác của đơn vị.

– Công tác chuyên môn:

+ Trưởng ban Thư ký của Tạp chí Khoa học – Đại học Bình Dương: chịu trách nhiệm theo dõi việc xuất bản tạp chí mỗi năm. Xây dựng kế hoạch, tiếp nhận các bài báo, mời phản biện, liên hệ in ấn và xuất bản Tạp chí khoa học hàng năm.

+ Tổ chức Hội nghị, Hội thảo Khoa học và các chuyên đề Khoa học khác.

+ Là Thư ký của Hội đồng khoa học và Đào tạo Đại học Bình Dương: đề xuất kế hoạch hoạt động của Hội đồng hàng năm. Tổ chức họp Hội đồng và lưu trữ hồ sơ của Hội đồng Nhà trường hàng năm.

+ Tổ chức tư vấn việc đăng ký sở hữu trí tuệ, bằng phát minh sáng chế, phong chức danh GVC, PGS, GS,…cho các cán bộ đủ điều kiện trong trường.

3.3 ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến – Thư ký:

+ Thực hiện công việc của Ban thư ký Tạp chí Khoa học – Đại học Bình Dương: như thu nhận bài báo, gửi phản biện và phát hành Tạp chí.

+ Thực hiện công tác quản lý trang thiết bị của phòng.

+ Giám sát việc bổ sung lý lịch khoa học hàng năm của các giảng viên, cán bộ và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học (file giấy và điện tử).

+ Phối hợp với đơn vị trong toàn trường theo dõi, tổ chức việc thực hiện các nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học.

+ Hỗ trợ các giảng viên, sinh viên tham hoạt động Nghiên cứu khoa học (cung cấp thông tin và hướng dẫn quy trình, thủ tục có liên quan đến hoạt động NCKH).

+ Thực hiện các công việc liên quan đến dự trù và thanh toán kinh phí, theo dõi hợp đồng có liên quan đến NCKH.

+ Liên hệ và tổ chức các Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của giảng viên, sinh viên và giáo trình, tài liệu học tập.

+ Thực hiện các công việc về văn thư và lưu trữ văn thư của phòng.

+ Phụ trách công tác hậu cần cho các hoạt động Hội thảo, Hội nghị, Báo cáo chuyên đề khoa học.

+ Tham gia các hoạt động khác theo sự phân công của Nhà trường và Lãnh đạo phòng.

Thông tin liên hệ:

– Phòng Nghiên cứu Khoa học – Trường Đại học Bình Dương, Số 504, Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

– Điện thoại: 0274 3871 387 – Fax: 0274 3820 834  – Email: nckh@bdu.edu.vn