Phòng Tổ chức hành chính

4342

a. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0274 3820 833; Email: tchc@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Phòng Tổ chức Hành chính được thành lập ngày 24/9/1997 là tiền thân của Phòng Hành chính Quản trị.

c. Chức năng nhiệm vụ

– Công tác nhân sự: Tổ chức công việc; hoạch định nguồn lực; phân công công việc; kiểm tra và đánh giá hiệu quả chất lượng công việc được giao của các đơn vị trong toàn Trường.

– Tổng hợp – Hành chính:

+ Tập hợp thông tin; báo cáo, thống kê; thực hiện công tác hành chính văn thư; soạn thảo văn bản; hợp đồng; lễ tân và thực hiện các công việc đối nội, đối ngoại; xây dựng kế hoạch hoạt động mang tính toàn Trường.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

d. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỜI GIAN

1

Ông Trần Thuận Hòa

Trưởng phòng

Từ 2000 – 6/2002

2

TS. Cao Thị Việt Hương

Trưởng phòng

Từ 7/2002 – 2015

3

Ông Lê Kim Thảo

Trưởng phòng

Từ 2016 – 2017

4

ThS. Nguyễn Ngọc Chiến

Q. Trưởng phòng

Từ 2017 –  tháng 02/2019

5

Bà Nguyễn Thị Xinh

Phó Trưởng phòng

 

6

Ông Hoàng Đình Thành

Phó Trưởng phòng

 

7

Ông Nguyễn Trường Giang

Phó Trưởng phòng

 

8

Bà Trần Anh Đoan Nghi

Phó Trưởng phòng

 

9

Bà Phan Thị Kiều Tiên

Phó Trưởng phòng

Từ 2013 – đến nay

10

ThS. Thái Thị Tường Vy

Phó Trưởng phòng

Từ 2018 – đến nay

e. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Bà Phan Thị Kiều Tiên

Phó Trưởng phòng

 

2

ThS. Thái Thị Tường Vy

Phó Trưởng phòng