Phòng Thông tin – Truyền thông

2227

1. Lịch sử hình thành và nhân sự đơn vị:

Ngày 06/05/2016, Chủ tịch HĐQT – Hiệu trưởng Trường ĐH Bình Dương căn cứ trên các cơ sở pháp lý hiện hành, xét nhu cầu thực tế của nhà trường cũng như đề nghị của Phó Hiệu trưởng thường trực, đã ban hành quyết định số 196/QĐ-ĐHBD thành lập Truyền thông – Thông tin trực thuộc Trường Đại học Bình Dương gồm các thành viên có tên như sau:

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL
1 Nguyễn Văn Kha Q. Trưởng Phòng nvkha@bdu.edu.vn
2 Huỳnh Thành Lợi Nhân viên htloi@bdu.edu.vn
3 Trần Hữu Duật Nhân viên thduat@bdu.edu.vn
4 Nguyễn Khánh Tùng Nhân viên nktung@bdu.edu.vn
5 Đinh Văn Trọng Nhân viên  
6 Đỗ Rôn Nhân viên  
7 Bùi Ngọc Dương Nhân viên lhthien@bdu.edu.vn

Ngày 18/11/2016, Ban Giám hiệu nhà trường xét nhu cầu thực tế, đã ban hành quyết định số 560/QĐ-ĐHBD điều động Ông Nguyễn Văn Kha thôi giữ vị trí Quyền Trưởng Phòng Truyền thông – Thông tin về làm cố vấn chuyên môn cho phòng Truyền thông – Thông tin. Đồng thời ban hành quyết định số 561/QĐ-ĐHBD điều động Ông Lê Ái Phú về giữ chức vụ Quyền Trưởng Phòng Truyền thông – Thông tin ( Sau đó được bổ nhiệm chính thức). Hiện nay cán bộ phòng gồm những thành viên sau:

STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  EMAIL
1 Lê Ái Phú Trưởng phòng leaiphu@bdu.edu.vn
2 Nguyễn Văn Kha Cố vấn chuyên môn nvkha@bdu.edu.vn
3 Huỳnh Thành Lợi Nhân viên htloi@bdu.edu.vn
4 Trần Hữu Duật Nhân viên thduat@bdu.edu.vn
5 Nguyễn Khánh Tùng Nhân viên nktung@bdu.edu.vn
6 Ngô Tấn Tài Nhân viên nttai@bdu.edu.vn
7 Hoàng Thị Hà Nhân viên htha@bdu.edu.vn
8 Lê Hồng Thiện Cộng tác viên lhthien@bdu.edu.vn
9 Lâm Hồng Tiền Cộng tác viên lhtien@bdu.edu.vn

2. Sơ đồ tổ chức hành chính

3. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của phòng Truyền thông – Thông tin:

3.1 Vị trí:

Phòng Thông tin – Truyền thông là cơ quan truyền thông chính thức của Trường Đại học Bình Dương và là đơn vị chủ trì thực hiện việc truyền thông và thông tin tuyên truyền quảng bá thương hiệu của Trường Đại học Bình Dương.

3.2 Chức năng:

– Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý, điều hành, quản trị cổng thông tin và hoạt động truyền thông của Trường; là cơ quan ngôn luận, tuyên truyền, xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Trường Đại học Bình Dương.

– Tổ chức các sự kiện truyền thông, quảng bá hình ảnh, xuất bản các ấn phẩm về nhà trường, hỗ trợ công tác tuyển sinh.

– Phụ trách nội dung thông tin và hình ảnh trên các trang mạng xã hội của trường như website, facebook…

– Phối hợp thực hiện công tác tổ chức sự kiện phục vụ các hoạt động trong và ngoài trường.

3.3 Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của Phòng Thông tin – Truyền thông chia thành ba mảng lớn:

a. Nhiệm vụ về hoạt động truyền thông:

– Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn giúp Hiệu trưởng quản lý các hoạt động của Trường có liên quan đến công tác truyền thông.

– Xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông cho các sự kiện của nhà trường, phát triển “thương hiệu” theo từng giai đoạn phù hợp với mục tiêu phát triển của nhà trường.

– Đề xuất và thực hiện các hoạt động cụ thể nhằm quản lý, củng cố và nâng cao giá trị “thương hiệu” của nhà trường. Là đầu mối triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh “thương hiệu” của nhà trường và xã hội.

– Là đầu mối tổ chức họp báo, liên hệ mời cơ quan báo chí, truyền thông tham dự và đưa tin về hoạt động của nhà trường.

– Là đầu mối làm việc và tiếp nhận các nội dung yêu cầu của phóng viên báo chí đến liên hệ, làm việc với trường và báo cáo với Hiệu trưởng.

– Thực hiện chức năng truyền thông, quan hệ công chúng và quảng bá “thương hiệu” của trường, nhằm góp phần phát triển hợp tác, thu hút các nguồn lực cho sự phát triển Trường và các đơn vị trực thuộc.

– Xuất bản các ấn phẩm truyền thông gồm: phim tài liệu, video clip…

– Chủ trì và phối hợp các đơn vị trong Trường trong việc xây dựng nội dung, thiết kế và in ấn các ấn phẩm giới thiệu về trường và các đơn vị trong trường.

– Hỗ trợ và phối hợp các đơn vị trực thuộc trường, các đối tác để thông tin, tuyên truyền về trường qua các phương tiện truyền thông đại chúng, tỏ chức sự kiện…quảng bá uy tín, “thương hiệu”, hình ảnh của Trường ĐH Bình Dương nhằm phục vụ công tác tuyển sinh.

– Thực hiện việc quản lý, lưu trữ tài liệu và thực hiện các báo cáo về các hoạt động truyền thông, quan hệ công chúng của nhà trường.

– Tổ chức các khóa tập huấn nội bộ, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, chuyên môn về truyền thông cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường.

b. Nhiệm vụ về hoạt động website:

– Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc điều hành, quản lý và phát triển cổng thông tin trường.

– Xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan đến hoạt động website và trình Hiệu trưởng phê duyệt ban hành.

– Xây dựng kế hoạch phát triển, nâng cấp và mở rộng hệ thống website của trường. Là đầu mối phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng, nâng cấp và mở rộng hệ thống website trường.

– Quản lý và quản trị nội dung trên hệ thống website của trường nhằm phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đồng thời quảng bá rộng rãi hình ảnh của nhà trường.

– Tư vấn và kiểm soát nội dung website riêng của các đơn vị trong trường, đảm bảo tính thống nhất về thông tin và phát huy hình ảnh “thương hiệu” của trường.

– Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cà của trường trên hệ thống website nhà trường.

– Hướng dẫn các đơn vị khác trong trường xây dựng thông tin cho website đơn vị, thực hiện đúng quy trình, quy định về xây dựng và quản trị website đơn vị.

– Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng và cấp trên về hoạt động của website.

– Tổ chức đánh giá website đơn vị thuộc trường theo định kỳ.

c. Nhiệm vụ về công tác thông tin tuyên truyền:

– Xây dựng kế hoạch và triển khai việc thiết lập, phát triển các mối quan hệ công chúng để quảng bá giới thiệu về hoạt động, thành tựu và sản phẩm đào tạo, dịch vụ khác nhau của nhà trường nhằm nâng cao hơn nữa hình ảnh, uy tín, “thương hiệu”, vị thế của nhà trường trong công chúng và xã hội.

– Quản lý và tổ chức khai thác sử dụng hệ thống bảng tin, biển quảng cáo, biển báo, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi…của trường.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động PR, quảng cáo “thương hiệu” của trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Tham mưu đề xuất thiết kế, xây dựng hệ thống nhận diện “thương hiệu’ của nhà trường và tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống đó.

– Quản lý tài khoản của trường trên các mạng xã hội, nhằm phổ biến các thông tin chính thức của trường đối với công chúng.

Tạo lập và quản trị cơ sở dữ liệu về cựu sinh viên, học viên của Trường, là cầu nối của trường với cựu sinh viên, học viên.

4. Thông tin liên hệ:

– Điện thoại: (0274) 3 821 315 – Email: truyenthong@bdu.edu.vn