Phòng Tài chính – Kế toán

2308

1. Chức năng nhiệm vụ:

Giúp Hiệu trưởng theo dõi, giám sát, tổ chức công tác tài chính trong trường đúng quy định của Nhà nước và Hội đồng Quản trị trường

2. Nhân sự

Stt Họ tên  Chức vụ  Email
1  Nguyễn Việt Thu Trưởng phòng nvthu@bdu.edu.vn
2  Lê Thái Hương Nhân viên lthuong@bdu.edu.vn
3  Nguyễn Thị Thu Hương Nhân viên ntthuong@bdu.edu.vn
4  Nguyễn Thị Minh Loan Nhân viên ntmloan@bdu.edu.vn
5 Nguyễn Võ Mỹ Trinh Nhân viên nvmtrinh@bdu.edu.vn
6 Trương Thị Hồng Trương Nhân viên tthtruong@bdu.edu.vn

3. Thông tin liên hệ

– Điện thoại: 0274. 3835 014 – Email: tckt@bdu.edu.vn