Phòng Quản trị thiết bị

2206

a. Thông tin liên lạc: Điện thoại: 0274 3871600; Email:qttb@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Phòng Quản trị thiết bị được tách ra từ Phòng Hành chính Quản trị theo quyết định số 378/QĐ-ĐHBD ngày 19/10/2012

c. Chức năng nhiệm vụ

– Phòng Quản trị Thiết bị là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, điện, nước, cảnh quan môi trường; Tổ chức khai thác, sử dụng, sửa chữa, mua sắm, thanh lý các loại trang thiết bị, vật tư, máy móc, công cụ, dụng cụ (sau đây gọi tắt là tài sản) của Nhà trường theo quy định.

– Theo dõi sử dụng hiệu quả tài sản của Nhà trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập.

– Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, quản lý công tác phòng cháy chữa cháy, giữ gìn trật tự an toàn trong trường…và trực tiếp tham gia một số khâu công tác khác.

d. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN
1 Cao Thị Việt Hương PHT- Trưởng phòng
2 Nguyễn Việt Thu Trưởng phòng
3 Lưu Đình Tiến Quản lý
4 Phan Thị Kiều Tiên Quản lý
5 Phạm Minh Hùng Quản lý
6 Nguyễn Hoàng Minh Quản lý
7 Nguyễn Thị Kim Anh Quản lý
8 Võ Huỳnh Mỹ Linh Phó Trưởng phòng Từ 2017 đến nay

e. Bộ máy tổ chức

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 Bà Võ Huỳnh Mỹ Linh Phó Trưởng phòng