Phòng Quản trị thiết bị

1658

I. Chức năng :

 1. Phòng Quản trị thiết bị là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, điện, nước, cảnh quan môi trường; Tổ chức khai thác, sử dụng, sửa chữa, mua sắm, thanh lý các loại trang thiết bị, vật tư, máy móc, công cụ, dụng cụ (sau đây gọi tắt là tài sản) của Nhà trường theo quy định.
 2. Theo dõi sử dụng hiệu quả tài sản của Nhà trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập.
 3. Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, quản lý công tác phòng cháy chữa cháy, giữ gìn trật tự an toàn trong trường…và trực tiếp tham gia một số khâu công tác khác.

II. Nhiệm vụ :

1. Tham mưu xây dựng, ban hành văn bản.

a) Tham mưu trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản trị và thiết bị trong Nhà trường và các văn bản hướng dẫn về các mặt công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

b) Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động mua sắm, sử dụng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị trong nhà trường.

2. Quản lý cơ sở vật chất:

 • Quản lý và bảo vệ cơ sở vật chất thuộc sở hữu của Nhà trường và thuê lại bao gồm: Đất đai, nhà xưởng, sân vườn, trạm điện, khu vui chơi, công trình phúc lợi…và quản lý tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ lao động, học tập; tổ chức tiếp nhận và quản lý tài sản, trang thiết bị được đầu tư, tài trợ, biếu tặng…
 • Đề ra quy định về quản lý, các quy định và định mức quy trình về mua sắm đổi mới, sử dụng, sửa chữa, bảo trì và các chế độ khác liên quan đến cơ sở vật chất.
 • Lập danh sách phân loại tài sản, chủ trì tổ chức thống kê, kiểm kê định kỳ, đánh giá lại giá trị tài sản, xử lý các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất.

3. Tổ chức khai thác, sử dụng cơ sở vật chất.

 • Lập kế hoạch khai thác, sử dụng và sửa chữa định kỳ, đột xuất cơ sở vật chất bao gồm: tài sản, phòng học, phòng máy, hội trường, phòng họp, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ lao động, học tập cho toàn Trường.
 • Hướng dẫn và kiểm tra việc quản lý và sử dụng cơ sở vật chất tại các đơn vị.
 • Bảo đảm cung cấp điện và cấp thoát nước trong nội bộ Trường.
 • Tổ chức các hoạt động dịch vụ bằng cách tận dụng cơ sở hiện có, chủ yếu là dịch vụ trường học và vui chơi giải trí cho sinh viên.

4. Mua sắm trang thiết bị, công cụ lao động và dụng cụ học tập.

Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện:

 • Lập kế hoạch mua sắm hàng năm cho toàn trường gồm: trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập, công cụ, dụng cụ lao động, học tập, văn phòng phẩm….
 • Lập dự trù mua sắm bổ sung và giải quyết những nhu cầu mới phát sinh hoặc đột xuất.
 • Giúp Nhà trường lập và xét duyệt các dự án xây dựng phòng thí nghiệm, khu thực nghiệm…do các đơn vị đề xuất.

5. Duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa cơ sở vật chất.

 • Phòng Quản lý thiết bị chịu trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất, tài sản, điện nước và các trang thiết bị, công cụ lao động do Phòng được giao quản lý.
 • Các Phòng, Khoa, Trung tâm, Viện chịu trách nhiệm sửa chữa duy tu, bảo dưỡng những trang thiết bị, công cụ và dụng cụ do các Phòng, Khoa, Trung tâm,Viện được giao quản lý.
 • Các trường hợp khẩn cấp cần thay thế, sửa chữa, Phòng sẽ cùng đơn vị thực hiện sau đó báo cáo trình Hiệu trưởng.

6. Vệ sinh môi trường và cung cấp nước uống.

 • Đảm bảo vệ sinh lớp học, phòng làm việc, khu vệ sinh, khu công cộng và sân vườn Trường do Phòng quản lý phục vụ yêu cầu làm việc, giảng dạy, học tập và sinh hoạt chung.
 • Phục vụ nước uống hàng ngày cho giảng viên tại phòng nghỉ giảng viên và phòng họp.

7. Bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự an toàn, phòng chống cháy nổ ở các khu vực.

 • Tổ chức bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản và giữ gìn trật tự an toàn để đảm bảo cho các hoạt động như giảng dạy, học tập, hội họp, vui chơi giải trí… của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường.
 • Công tác phòng cháy chữa cháy
 • Tổ chức quản lý các hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định.
 • Mua sắm công cụ, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và có biện pháp phòng chống cháy nổ, thiên tai, mưa bão bảo vệ an toàn cho người và tài sản.

– Phòng phối hợp với các đơn vị trong Trường, quan hệ với UBND phường và Công an địa phương để đề ra kế hoạch bảo vệ và giữ gìn trật tự an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai.

8. Công tác quản lý xe ô tô

 • Trực tiếp quản lý tình hình sử dụng xe ô tô của Trường theo quy định hiện hành. Đảm bảo xe sẵn sàng phục vụ công việc của nhà trường khi cần thiết.
 • Tổ chức quản lý và bảo quản, bảo dưỡng, kiểm định ô tô theo quy định của Nhàtrường và đ
 • Mở sổ sách theo dõi và cập nhật hoạt động của từng đầu xe, định kỳ hàng quý phải có báo cáo bằng văn bản với Hiệu trưởng về tình hình hoạt động.
 • Thừa ủy quyền của Hiệu trưởng ký duyệt phiếu đăng ký sử dụng xe ô tô.

đ) Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng các vấn đề liên quan đến việc quản lý và sử dụng xe ô tô.

9. Công tác khác.

– Thành viên các Hội đồng kiểm kê, thanh lý tài sản; phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, bão, lũ của trường…

– Tổ chức quản lý cảnh quan (vườn hoa, cây cảnh, chiếu sáng…) trong nhà trường.

– Tham gia Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở vật chất.

– Lưu trữ hồ sơ, sổ sách, tài liệu thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo quy định của Nhà trường.

– Lập chương trình công tác hàng tháng và tổ chức triển khai công tác theo kế hoạch chung của nhà trường, phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

– Giám sát công tác vệ sinh môi trường, các hội trường, các khu giảng đường, khuôn viên nhà trường và các tổ trông giữ xe ở các khu vực phục vụ cán bộ, giáo viên, sinh viên và khách đến làm việc.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức và nhân sự:

– Trưởng phòng và có thể có 01 Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác của phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của Nhà trường.

– Tổ tác nghiệp kỹ thuật;

– Tổ Xây dựng cơ bản;

– Đội xe;

– Tổ lao công tạp vụ

Stt Họ tên  Chức vụ  Email
1 Lưu Đình Tiến Nhân viên ldtien@bdu.edu.vn
2 Nguyễn Thanh Phương Nhân viên ntphuong@bdu.edu.vn
3 Nguyễn Phúc Thịnh Nhân viên npthinh@bdu.edu.vn
4 Nguyễn Văn Phúc Nhân viên nvphuc@bdu.edu.vn
5 Nguyễn Quốc Tuấn Nhân viên nqtuan@bdu.edu.vn
6 Lê Hoàng Chương Nhân viên lhchuong@bdu.edu.vn

IV. Thông tin liên hệ

– Điện thoại: 0274. 3871 600 – Email: qttb@bdu.edu.vn