Ban Thanh tra

2064

Ban Thanh tra Giáo dục – Giám thị được thành lập theo Quyết định số 80/ĐHBD-QĐ/2001 ngày 26/07/2001 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương.

Chức năng, nhiệm vụ: Ban Thanh tra Giáo dục – Giám thị là tổ chức giúp Hiệu trưởng theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác tổ chức Đào tạo và các mặt công tác khác của Đại học Bình Dương theo đúng quy định đã được ban hành.

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

  1. Ông Trần Thuận Hòa                       Trưởng ban (2001 – 2002)
  2. Ông Nguyễn Tấn Tuấn                     Trưởng ban (2002 – 2006)
  3. Ông Võ Bác Ái                               Trưởng ban (2006 – 2008)
  4. Ông Nguyễn Văn Ẩn                       Trưởng ban (2008 – 2012)
  5. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng                 Trưởng ban (2012 – 2016)
  6. Ông Phạm Minh Hùng                     Phó Trưởng ban (2016 – đến nay)