Trung tâm Đảm bảo chất lượng

434

a. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0274 3837 102; Email: dbcl@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Thành lập Trung tâm khảo thí được thành lập theo Quyết định số: 070/ĐHBD-QĐ.TCCB/2001 ban hành ngày 17/7/2001. Tiền thân là Trung tâm Khảo thí. Ngày 05/6/2018 Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương ban hành Quyết định số 323/QĐ-ĐHBD đổi tên thành Trung tâm Đảm bảo Chất lượng.

c. Chức năng và nhiệm vụ

* Chức năng:

Trung tâm Đảm bảo chất lượng là đơn vị chuyên trách, có nhiệm vụ tham mưu, phối hợp triển khai, giám sát và chịu trách nhiệm báo cáo trước Ban Giám hiệu về đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

* Nhiệm vụ:

1. Theo dõi, cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng và kiểm định chất lượng trong lĩnh vực giáo dục. Thực hiện công tác thông tin, truyền thông về kiểm định chất lượng giáo dục.
2. Xây dựng chiến lược, kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục.
3. Tham mưu ban hành các văn bản, tiêu chí đánh giá và giám sát hệ thống đảm bảo chất lượng của Nhà trường.
4. Phối hợp với các đơn vị để thực hiện công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng theo kế hoạch của Nhà trường; phối hợp với các đối tác, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong và ngoài nước để thực hiện đánh giá ngoài. Cụ thể:

a) Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá đảm bảo chất lượng theo quy định của các bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

b) Đăng ký kiểm định chất lượng nhà trường, chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chuẩn bị các điều kiện để đăng ký kiểm định chương trình đào tạo theo các chuẩn quốc tế.

c) Chịu trách nhiệm kiểm tra và báo cáo cho Hiệu trưởng về việc thực hiện kế hoạch đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá.

5. Quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan công tác Đảm bảo chất lượng. Cập nhật các minh chứng theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo.
6. Định kỳ báo cáo cho Ban Giám hiệu kết quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và đề xuất các cải tiến.
7. Đánh giá và cho điểm các cá nhân và tập thể thực hiện các tiêu chí đánh giá về công tác Đảm bảo chất lượng.
8. Phối hợp các các Khoa, Viện và Trung tâm đào tạo xây dựng, triển khai, giám sát và đánh giá hiệu quả chất lượng đào tạo thực hành/dự án.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu./.

d. Bộ máy tổ chức:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHU CHÚ

1

ThS. Nguyễn Thị Hoài Nam

Giám đốc

 

2

ThS. Nguyễn Khánh Khoa

Phó Giám đốc

 

3 ThS. Nguyễn Hiền Hà Phó Giám đốc