Thông báo việc đăng ký tham dự Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ 8, năm 2018-2019

1765

Trường Đại học Bình Dương thông báo đến các Khoa về việc đăng ký tham dự Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ 8, năm 2018-2019 cụ thể như sau:

1. Tất cả các Khoa trong Nhà trường nghiên cứu và đăng kí dự thi theo 06 lĩnh vực của Hội thi (đính kèm các văn bản của BTC cung cấp);

2. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết tháng 04/2019;

3. Các thủ tục và hồ sơ đăng kí dự thi của các Khoa trong toàn trường phải nộp về cho phòng QLKH để tổng hợp gửi đăng ký dự thi cho Ban tổ chức.

4. Các biểu mẫu và hồ sơ đăng ký được đăng tải trên website: Tải biểu mẫu

Đề nghị các Khoa nghiên cứu và thực hiện theo tinh thần thông báo này.

Trân trọng./.