Văn bản – biểu mẫu

6419

1. Quyết định

1 Quyết định ban hành Quy định Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Bình Dương Tải file
2 Quyết định ban hành Quy định hoạt động Sở hữu trí tuệ Tải file
3 Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn năng lực đạo đức trong các hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Bình Dương Tải file

2. Thông tư – nghị định

1 Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Tải file
2 Nghị định quy định đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học Tải file
3 Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2022 Tải file
4 BIỂU MẪU ÁP DỤNG CHO VIỆC NỘP HỒ SƠ VÀ XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MIỀN NÚI Tải file

3. Cấp Nhà nước, Bộ, Thành phố

Mẫu thuyết minh đề tài NCKH và CN cấp Nhà nước, Bộ, Thành phố

Mẫu đề cương đề án KHCN

Mẫu đề cương xây dựng qui trình tiêu chuẩn

Mẫu thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm

Quyết định giao nhiệm vụ NCKH và Bảo vệ môi trường cấp Bộ

Quyết định thành lập Hội đồng cơ sở đánh giá đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ

Biên bản họp Hội đồng xét duyệt dự án

Phiếu đánh giá cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp Nhà nước, Bộ, Tỉnh

4. Cấp trường đối với Giảng viên

BM.09 – Mẫu thuyêt minh đề tài NCKH cấp Trường đối với Giảng viên

BM.10 – Phiếu đăng ký đề tài NCKH cấp Trường của Giảng viên

BM.11 – Hợp đồng giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH cấp Trường của giảng viên

BM.12 – Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường của giảng viên

BM.13 – Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường của Giảng viên

BM.14 – Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường của Giảng viên

BM.21 – Xác nhận khối lượng công tác khoa học của giảng viên

BM.25 – Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp Trường (Giảng viên+Sinh viên)

BM.26 – Phiếu thay đổi, bổ sung nội dung thuyết minh đề tài NCKH cấp Trường (Giảng viên + Sinh viên)

BM.27 – Đơn xin nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường (Giảng viên + Sinh viên)

BM.28 – Mẫu báo cáo kết quả NCKH (Giảng viên + Sinh viên)

BM.29 – Phiếu tổng hợp điểm (Giảng viên + Sinh viên)

– BM.31 – Phiếu nhận xét đề cương (Giảng viên – Sinh viên)

BM.32 – Nhận xét của Phản biện đề tài (Giảng viên + Sinh viên)

BM.33 – Giấy thỏa luận Chủ nhiệm đề tài – Giảng viên

BM.34 – Phiếu nhận xét dành cho Chủ tịch + Uỷ viên (Giảng viên – Sinh viên)

5. Cấp trường đối với Sinh viên

BM.15 – Phiếu đăng ký đề tài NCKH cấp Trường của sinh viên

BM.16 – Quyết định phê duyệt và hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài NCKH cấp Trường của sinh viên

BM.17 – Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường của sinh viên

BM.18 – Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường của sinh viên

BM.19 – Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường của sinh viên

BM.20 – Hợp đồng giao đề tài NCKH cấp trường của sinh viên

BM.22 – Giấy thỏa luận Chủ nhiệm đề tài – Sinh viên

BM.23 – Ban cam ket 02.CK-TNCN

BM.27 – Đơn xin nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường (Giảng viên + Sinh viên)

BM.28 – Mẫu báo cáo kết quả NCKH

BM.29 – Phiếu tổng hợp điểm (Giảng viên + Sinh viên)

BM.30 – Mẫu thuyêt minh đề tài NCKH cấp Trường đối với Sinh viên

BM.31 – Phiếu nhận xét đề cương (Giảng viên – Sinh viên)

BM.32 – Nhận xét của Phản biện đề tài (Giảng viên + Sinh viên)

BM.34 – Phiếu nhận xét Chủ tịch+Uỷ viên (Giảng viên – Sinh viên)

6. Giáo trình

BM.34 – Phiếu đánh giá giáo trình

7. Sở hữu trí tuệ

1 Luật sở hữu trí tuệ 2005  Tải file
2 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi  Tải file
3 Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế  Tải file
4 Quy chế thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp  Tải file
5 Thông báo về về sử dụng mẫu tờ khai mới  Tải file
6 Bộ tờ khai Phụ lục TT01_FINAL  Tải file

8. Hội thi sáng tạo kỹ thuật Bình Dương lần 8 năm 2019 

        – Hồ sơ đăng ký

9. Tây Ninh – Biểu mẫu đề xuất Đại học