Chức năng, nhiệm vụ – Quản lý Khoa học và Quan hệ Đối ngoại

5327

a. Thông tin liên lạc: Điện thoại: 0274 3871 387; Email: qlkh-qhdn @bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Đối ngoại được thành lập theo Quyết định số 1133/QĐ-ĐHBD ngày 15 tháng 05 năm 2019 trên cơ sở sáp nhập Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế.

c. Chức năng nhiệm vụ:

–    Về Quản lý khoa học: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong quản lý các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, các hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường;
–    Về Quan hệ đối ngoại: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong quản lý hoạt động quan hệ đối ngoại, các hoạt động hợp tác quốc tế và các chương trình, dự án hợp tác trong và ngoài nước.

* Quản lý khoa học:

–    Xây dựng phương hướng nghiên cứu khoa học;
–    Lập kế hoạch và triển khai, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài, dự án trong nước và quốc tế; theo dõi kiểm tra kế hoạch, tiến độ, nội dung các nghiên cứu khoa học của Nhà trường; tổ chức nghiệm thu, tổng kết đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học và đề xuất Nhà trường công nhận;
–     Sơ kết, tổng kết các hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm, đề xuất khen thưởng các sáng kiến phát minh trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
–    Xây dựng nhóm nghiên cứu (research group) theo đặt hàng của Nhà trường với chuyên gia trong nước và quốc tế;
–    Phối hợp thực hiện các đề tài/dự án và có sản phẩm cung cấp cho thị trường cụ thể mang thương hiệu Trường Đại học Bình Dương;
–    Quản lý và phát triển Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Bình Dương, kêu gọi viết bài, kêu gọi các Nhà khoa học và giáo sư tham gia vào hội đồng chuyên môn và kêu gọi reviewer cho tạp chí. Nâng cao chất lượng tạp chí và hướng tới xin vào hệ thống tạp chí được tính điểm chức danh giáo sư Nhà nước; xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Bình Dương theo định kỳ đã quy định;
–    Viết các đề cương xin tài trợ nghiên cứu từ các doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ;
–    Tổ chức Hội nghị Khoa học trong và ngoài nước; tổ chức các hội thảo quốc tế (phối hợp cùng các khoa);
–    Liên hệ hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong nước và ngoài nước lựa chọn dự án, đề tài trình Hiệu trưởng xem xét quyết định;
–    Quản lý giờ nghĩa vụ nghiên cứu khoa học đối với giảng viên cơ hữu theo quy chế của Nhà trường;
–    Quản lý, lưu trữ tất cả hồ sơ nghiên cứu khoa học, lý lịch khoa học theo quy định hiện hành;
–    Quản lý và lưu giữ các báo cáo khoa học, các sản phẩm khoa học công nghệ;
–    Cập nhật thông tin khoa học công nghệ trên Website của Nhà trường;
–    Cập nhật hồ sơ năng lực của Nhà trường và cung cấp cho các đơn vị thuộc Trường để tham gia đấu thầu các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

* Quan hệ đối ngoại:

–    Xây dựng phương hướng phát triển mối quan hệ hợp tác đối ngoại trong và ngoài nước;
–     Quản lý và lưu trữ các biên bản ghi nhớ (MOU), hồ sơ, công văn, hình ảnh đoàn ra/vào theo quy định;
–    Phát triển mối quan hệ với các Trường Đại học trong nước và các Trường nước ngoài;
–    Trao đổi sinh viên trong và ngoài nước;
–    Phát triển mối quan hệ với các doanh nghiệp nước ngoài tại Bình Dương nói riêng và tại Việt Nam nói chung;
–    Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề (Journal Club) theo yêu cầu từng Khoa bao gồm mời giáo sư nước ngoài hoặc mời chuyên gia tại doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam;
–    Tổ chức đưa sinh viên đi học chương trình du học ngắn hạn, trao đổi tín chỉ, du học 1 học kỳ tại nước ngoài;
–    Tổ chức đưa sinh viên đi học tại doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đưa sinh viên đi học tập trao đổi tín chỉ với các trường trong nước;
–    Phát triển chương trình liên kết 2+2 hoặc 3+1 trong tương lai;
–    Dịch thuật tài liệu, thư từ, phiên dịch cho các hội nghị, hội thảo khi được Hiệu trưởng phân công;
–    Theo dõi đánh giá kết quả làm việc, rút kinh nghiệm để tham mưu cho Hiệu trưởng.
*    Công tác khác:
–    Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo hoạt động quản lý khoa học và quan hệ đối ngoại định kỳ theo quy định;
–    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

d. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN
1 ThS. Vương Ngọc Long Trưởng phòng Từ 2006 – 2008
2 TS. Nguyễn Thanh Bình Trưởng phòng Từ 2009 – 2013
3 PGS. TS. Nguyễn Văn Út Trưởng phòng Từ 2014 – 2016
4 PGS.TS. Nguyễn Văn Thành Trưởng phòng Từ 2017 – 2018
5 PGS. TS. Lê Văn Cường Phó Hiệu trưởng phụ trách Từ 2018 – đến nay
6 ThS. Lê Thành Long Phó Trưởng phòng Từ 2017 – 2019
7 ThS. Hà Hoàng Hiếu Phó Trưởng phòng Từ 2019 – 09/2019
8 TS. Nguyễn Thái Hoan Phó Trưởng phòng Từ 2019 – đến nay

e. Bộ máy tổ chức

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 TS. Nguyễn Thái Hoan Phó Trưởng phòng
2 Ths. Nguyễn Thị Hồng Yến Phụ trách quản lý

và điều hành