Phòng Tổng hợp

6790

a. Thông tin liên hệ:

* Bộ phận Hành chính: Điện thoại: 0274 3820 833; Email: tchc@bdu.edu.vn

* Bộ phận Quản trị thiết bị: Điện thoại: 0274 387 1600; Email: qttb@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Phòng Tổng hợp được thành lập trên cơ sở sát nhập Phòng Quản trị thiết bị vào Phòng Tổ chức Hành chính thuộc Trường Đại học Bình Dương theo quyết định số 2864/QĐ-ĐHBD ngày 20/11/2019.

c. Chức năng nhiệm vụ:

– Công tác nhân sự: Tổ chức công việc; Hoạch định nguồn lực; Phân công công việc; Kiểm tra và đánh giá hiệu quả chất lượng công việc được giao của các đơn vị trong toàn Trường.

– Tổng hợp – Hành chính:

+ Tập hợp thông tin, báo cáo, thống kê, thực hiện công tác hành chính văn thư; Soạn thảo văn bản, hợp đồng, lễ tân và thực hiện các công việc đối nội, đối ngoại; Xây dựng kế hoạch hoạt động mang tính toàn Trường.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

– Quản trị thiết bị:

+ Có nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, điện, nước, cảnh quan môi trường; Tổ chức khai thác, sử dụng, sửa chữa, mua sắm, thanh lý các loại trang thiết bị, vật tư, máy móc, công cụ, dụng cụ (sau đây gọi tắt là tài sản) của Nhà trường theo quy định.

+ Theo dõi sử dụng hiệu quả tài sản của Nhà trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập.

+ Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, quản lý công tác phòng cháy chữa cháy, giữ gìn trật tự an toàn trong trường…và trực tiếp tham gia một số khâu công tác khác.

d. Cơ cấu tổ chức:

* Bộ phận Hành chính;

* Bộ phận Nhân sự;

* Bộ phận Quản trị thiết bị;

* Bộ phận Y tế (Trạm Y tế);

* Bộ phận Giao lưu văn hóa quốc tê (Viện giao lưu văn hóa quốc tế).

* Bộ phận Pháp chế;

* Tổ Xây dựng cơ bản;

* Tổ Kỹ thuật;

* Tổ Lái xe;

* Tổ Chăm sóc cây kiểng – Tạp vụ.

e. Bộ máy tổ chức:

1. Bà Phan Thị Kiều Tiên giữ chức vụ Trưởng phòng, phụ trách công tác Hành chính;

2. Bà Võ Huỳnh Mỹ Linh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, phụ trách Bộ phận Quản trị thiết bị; Tổ Kỹ thuật; Tổ Xây dựng cơ bản; Tổ Lái xe; Tổ Vệ sinh;

3. Ông Trần Xuân Bắc giữ chức vụ Trạm trưởng Trạm Y tế, phụ trách Bộ phận Y tế;

4. Bà Karen Hamilton Nguyễn giữ chức vụ Viện trưởng Viện giao lưu văn hóa quốc tế, phụ trách công tác tổ chức đoàn vào – đoàn ra và những vấn đề liên quan đến quốc tế;

5. Bà Phạm Kiều Mộng Trinh, nhân viên phụ trách công tác nhân sự thuộc Bộ phận Nhân sự;

6. Bà Ngô Thị Phấn, nhân viên phụ trách công tác văn thư của Nhà trường kiêm nhân viên hành chính Bộ phận Hành chính;

7. Ông Lưu Đình Tiến, Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật thuộc Bộ phận Quản trị thiết bị;

8. Ông Nguyễn Thanh Phương, nhân viên Tổ Kỹ thuật thuộc Bộ phận Ọuản trị thiết bị;

9. Ông Nguyễn Phúc Thịnh, nhân viên Tổ Kỹ thuật thuộc Bộ phận Quản trị thiết bị;

10. Ông Nguyễn Văn Phúc, nhân viên Tổ Kỹ thuật thuộc Bộ phận Quán trị thiết bị;

11. Ông Huỳnh Hồng Phúc, nhân viên Tổ Xây dựng cơ bản thuộc Bộ phận Quản trị thiết bị;

12. Ông Phạm Văn Hiệp, nhân viên Tô Xây dựng cơ bản thuộc Bộ phận Quản trị thiết bị;

13. Ông Nguyễn Quốc Minh, nhân viên Tổ Xây dựng cơ bản thuộc Bộ phận Quản trị thiết bị;

14. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, nhân viên Tổ Lái xe thuộc Bộ phận Quản tri thiết bị;

15. Ông Lê Hoàng Chương, nhân viên Tổ Lái xe thuộc Bộ phận Quản trị thiết bị;

16. Ông Trần Anh Vũ, nhân viên Tổ Lái xe thuộc Bộ phận Quản trị thiêt bị;

17. Ông Hồ Văn Sang, nhân viên Tổ Lái xe thuộc Bộ phận Quản trị;

18. Ông Trần Anh Khoa, nhân viên Tô Lái xe thuộc Bộ phận Quản bị;    

19. Lê Nguyễn Duy Cường, nhân viên Tổ Lái xe thuộc Bộ trị thiết bị;

20. Ông Lữ Hiếu Đức, nhân viên Tổ Lái xe thuộc Bộ phận Quản trị thiêt bị;

21. Ông Huỳnh Minh Hải, nhân viên Tổ Lái xe thuộc Bộ phận Quản trị thiết bị;

22. Ông Hà Văn Lưỡng, nhân viên Tổ Chăm sóc cây kiểng – Tạp vụ thuộc Bộ phận Quản trị thiết bị;

23. Bà Nguyễn Thanh Sương, nhân viên Tổ Chăm sóc cây kiểng – Tạp vụ thuộc Bộ phận Quản trị thiết bị;

24. Bà Ro Sa Li Na Chan, nhân viên Tổ Chăm sóc cây kiểng – Tạp vụ thuộc Bộ phận Quản trị thiết bị.