Phòng Tài chính – Kế toán

8117

a. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0274 3835 014.

b. Lịch sử hình thành: Tiền thân là Phòng Tài vụ được thành lập ngày 24/9/1997.

c. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị: Giúp Hiệu trưởng theo dõi, giám sát, tổ chức công tác tài chính trong trường đúng quy định của Nhà nước và HĐQT trường.

d. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN
1 Ông Hồ Văn Chắc Trưởng phòng Từ 1998 – 1999
2 Ông Nguyễn Thanh Phúc Trưởng phòng Từ 2000 – 2001
3 Bà Nguyễn Việt Thu Trưởng phòng Từ 12/2001 – 04/2004
4 Bà Trần Thị Mỹ Hạnh Trưởng phòng Từ 04/2004 – 10/2007
5 Bà Nguyễn Việt Thu Trưởng phòng Từ 15/11/2007 – đến nay

e. Bộ máy tổ chức

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 Bà Nguyễn Việt Thu Trưởng phòng