PHÒNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

1339

a. Thông tin liên hệ: Điện thoại 02743 822 058 – 3820 833; Email: tuyensinh@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Phòng Phát triển Thị trường được thành lập trên cơ sở đổi tên Phòng Phát triển Thị trường và Tư vấn tuyển sinh thành Phòng Phát triển Thị trường thuộc Đại học Bình Dương theo Quyết định số 1558/QĐ – ĐHBD, ngày 13 tháng 06 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương.

c. Chức năng nhiệm vụ

* Chức năng:

–    Tham mưu cho Ban Giám hiệu Nhà trường các chiến lược marketing, tư vấn ngành nghề đào tạo; quảng bá hình ảnh, phát triển thương hiệu; nghiên cứu và mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
–    Phân tích tình hình tuyển sinh của từng khu vực, xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với tình hình thực tế; Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc triển khai thực hiện đúng các quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và phù hợp với thực tế tại Đại học Bình Dương (BDU); Tham mưu cho Ban Giám hiệu về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong tư vấn tuyển sinh và quảng bá hình ảnh BDU ra bên ngoài.
–    Khai thác lợi thế của các cơ quan thông tin đại chúng, các hoạt động trong và ngoài trường để quảng bá hình ảnh thương hiệu BDU.
–    Thực hiện nhiệm vụ và quy chế giáo dục xây dựng thương hiệu Trường. Xây dựng và thực hiện các chiến lược vì mục tiêu phát triển của BDU.
–    Phối hợp với các đơn vị trong trường tìm chọn sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của trường để quảng bá hình ảnh BDU.
–    Kết nối các sở giáo dục đào tạo, các trường Trung học phổ thông (THPT), các Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TT GDTX) tại các tỉnh thành, làm cầu nối tổ chức các sự kiện tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh và người học các hệ đào tạo tại BDU; Mở rộng thị trường tư vấn và đào tạo, liên kết mở cơ sở đào tạo theo nhu cầu địa phương.
–    Tổ chức công tác tuyển sinh đại học chính quy hàng năm.

* Nhiệm vụ:

–    Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động Tư vấn hướng nghiệp – Tư vấn tuyển sinh hằng năm.
–    Thiết lập mối quan hệ với các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, các TT GDTX trong và ngoài tỉnh.
–    Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quảng bá thương hiệu, cung cấp thông tin tuyển sinh về các hệ đào tạo giúp thí sinh nắm bắt được những thông tin tuyển sinh của Trường.
–    Nghiên cứu, phát triển thị trường, phát triển các chương trình đào tạo và mở rộng các cơ sở liên kết đào tạo trong và ngoài tỉnh.
–    Tổ chức các sự kiện gắn liền với công tác tuyển sinh.
–      Phối hợp với các đơn vị trong toàn trường thực hiện chương trình marketing đầu vào; cũng như các chính sách đối với sinh viên sau khi nhập học tại BDU như: chương trình học bổng, sinh viên vượt khó,…
–   Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các doanh nghiệp, tạo hình ảnh phát triển thương hiệu, định hướng tư vấn tuyển sinh gắn liền với đào tạo và việc làm sinh viên.
–    Các nhiệm vụ khác về công tác Phát triển thị trường & doanh nghiệp do Ban Giám hiệu giao.
–     Thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng quy chế quy định hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, tuân thủ quy chế tổ chức và hoạt động của BDU;
–    Căn cứ quy chế quy định hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, quy chế hoạt động của BDU xây dựng phương án tuyển sinh hàng năm;
–    Lập kế hoạch mục tiêu tuyển sinh phù hợp với chiến lược phát triển nhà trường.
–     Quảng bá hình ảnh phát triển BDU về việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
–    Giới thiệu các ngành đào tạo và các chương trình đào tạo ngắn hạn đến với người học và người chưa có nhu cầu học về thông tin đào tạo tại BDU.
–    Tổ chức các sự kiện tuyển sinh trong và ngoài trường.
–    Phối hợp với các đơn vị trong toàn trường tư vấn cho học viên tìm hiểu thông tin tuyển sinh thông qua các kênh: Tư vấn trực tiếp, Online, Facebook, Zalo, điện thoại; tổ chức quản lý và chăm sóc tốt khách hàng và học viên tiềm năng.
–    Lập kế hoạch mời giảng viên tập huấn công tác tư vấn hàng năm;
–    Phối hợp với các đơn vị trong toàn trường xây dựng câu hỏi tư vấn và câu trả trả lời theo tiêu chuẩn chung BDU để cung cấp thông tin cho học viên.
–   Phối hợp cùng Phòng Thông tin và Truyền thông tổ chức làm kỷ yếu, bản tin,  viết vài đăng trên Website, Facebook, Youtube và tất cả các sự kiện liên quan đến tuyển sinh, nhằm thu hút sự quan tâm về BDU ngày càng nhiều.
–    Phối hợp các khoa tìm kiếm sản phẩm đặc trưng, thông tin của từng khoa từng ngành để giới thiệu, tiếp đón khi học sinh các Trường THPT đến BDU Tham quan, PR viết bài quảng bá hình ảnh nhà trường.
–    Phối hợp cùng Phòng Công tác sinh viên và Đoàn hội tổ chức và tham gia các hoạt động cắm trại, giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao với các Trường THPT, các TT GDTX đã cộng tác tuyển sinh trong và ngoài tỉnh.
–    Phối hợp các khoa, phòng ban cung cấp thông tin nghành nghề đào tạo và các phân nghành để thông tin đến người học kịp thời, chính xác.
–    Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành và các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu nhà trường giao.

d. Quyền hạn:

–   Tham mưu với Ban Giám hiệu về chiến lược Phát triển thị trường và tư vấn tuyển sinh hàng năm.
–   Đề xuất cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ công tác phát triển thị trường và tư vấn tuyển sinh trình Ban Giám hiệu.
–   Tiếp cận với các thông tin của sinh viên nhằm định hướng công tác tuyển sinh trong sinh viên.
–   Đề xuất các chính sách phù hợp cho cán bộ nhân viên tham gia công tác tuyển sinh hàng năm nhằm nâng cao hiệu quả tuyển sinh.

e. Bộ máy tổ chức

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Ông Nguyễn Thế Vân

Q. Trưởng phòng