CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN VĂN HÓA – TRUYỀN THÔNG

2257

I. CHỨC NĂNG
Ban Văn hóa – Truyền thông có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức, quản lý, xây dựng và phát triển văn hóa trong toàn hệ thống Trường Đại học Bình Dương. Tham mưu biện pháp để giáo dục, định hướng về tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động (gọi tắt là CBNV) thuộc Trường. Tham mưu tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến website, truyền thông và quản trị thương hiệu của Trường.

II. NHIỆM VỤ
1. Nhiệm vụ tổ chức, quản lý, xây dựng và phát triển văn hóa Trường Đại học Bình Dương
1.1. Tham mưu xây dựng và cập nhật Sổ tay văn hóa của Trường Đại học Bình Dương.
1.2. Công tác về tư tưởng:
– Xây dựng và trình Hiệu trưởng kế hoạch tổ chức giáo dục, tuyên truyền để CBNV nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Nhà trường.
– Xây dựng lực lượng nòng cốt trong CBNV làm công tác định hướng tư tưởng cho CBNV trong toàn hệ thống Trường. Quản lý và đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ của lực lượng nòng cốt.
1.3. Công tác tuyên truyền và tập huấn:
– Tuyên truyền, phổ biến, phát triển các giá trị văn hóa, đường lối, chủ trương của Trường Đại học Bình Dương đến CBNV thuộc Trường. Định kỳ mỗi quý tổ chức họp triển khai đến CBNV thuộc Trường một lần.
– Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin nội bộ những hoạt động của Trường, gương người tốt việc tốt trong CBNV thuộc Trường.
1.4. Công tác giám sát:
– Thường xuyên theo dõi và xử lý các vấn đề về tư tưởng trong CBNV.
– Kiểm soát, định hướng dư luận trong CBNV.

– Nắm vững tình hình tư tưởng của CBNV; tham mưu biện pháp nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của CBNV và tham mưu các biện pháp quản lý, định hướng, giáo dục phù hợp, kịp thời, hiệu quả không để xảy ra các dư luận không tốt về Trường.
– Giám sát các vấn đề về tư tưởng, thái độ làm việc từ cấp Trưởng/Phó đơn vị thuộc Trường. Báo cáo tham mưu Bí thư Đảng ủy chấm điểm hàng tháng.
– Định kỳ mỗi tháng tổ chức họp lực lượng CBNV nòng cốt để định hướng, chấn chỉnh những tồn tại về tư tưởng của CBNV.
1.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.
2. Nhiệm vụ tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến website, truyền thông và quản trị thương hiệu
2.1. Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý (quy định, hướng dẫn, kế hoạch, …) về hoạt động website, truyền thông, quản trị thương hiệu.
2.2. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ:
a. Hoạt động website:
– Đầu mối tổ chức xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống website và các ứng dụng trên website của Trường.
– Quản lý hệ thống website tiếng Việt của Trường.
– Tổ chức thông tin và quản trị trang chủ website tiếng Việt của Trường.
– Vận hành hệ thống website đảm bảo ổn định 24/7, an toàn trên mội trường mạng; thực hiện backup dữ liệu theo định kỳ (01 tuần/lần).
– Sửa chữa lỗi phát sinh trong quá trình vận hành website.
– Quảng bá website Trường trên các phương tiện truyền thông khác.
– Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Trường trên website.
– Triển khai các dịch vụ trên website của trường theo quy định pháp luật, theo quy định Trường.
– Hướng dẫn các đơn vị thuộc Trường Đại học Bình Dương xây dựng và quản trị website đơn vị/ website thành phần; đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin trên website đơn vị/website thành phần theo quy định.
– Tổ chức đánh giá website đơn vị thuộc Trường theo định kỳ.
– Triển khai các dịch vụ đi kèm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Trường trong từng giai đoạn phát triển.
b. Hoạt động truyền thông:
– Đầu mối tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông đối ngoại.
– Tổ chức xuất bản các ấn phẩm truyền thông của Trường gồm: Bản tin nội bộ, phim tài liệu, clip, video….
– Đầu mối tổ chức họp báo; liên hệ mời các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự và đưa tin về hoạt động của Trường; tiếp nhận yêu cầu của phóng viên báo chí đến làm việc với Trường…
– Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông cho cán bộ, sinh viên Trường.
c. Hoạt động quản trị thương hiệu:
– Xây dựng và quản lý bộ nhận diện thương hiệu của Trường;
– Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu theo từng giai đoạn phù hợp với mục tiêu phát triển của Trường;
– Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao giá trị thương hiệu, quảng bá thương hiệu của Trường;
– Đầu mối hoàn thiện hồ sơ để đăng ký thương hiệu của Trường với các cơ quan chức năng.
2.3. Phối hợp với các đơn vị chức năng khác trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Trường có liên quan đến chức năng của đơn vị.
– Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường, các cơ quan thông tấn báo chí để thông tin, tuyên truyền về Trường qua các phương tiện truyền thông.
– Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Trường tổ chức tuyên truyền thông tin tuyển sinh hàng năm của Trường.
2.4. Thực hiện nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

III. QUYỀN HẠN
1. Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản mời/yêu cầu các cá nhân, đơn vị viết bài, đưa tin về hoạt động của đơn vị/Trường, bao gồm cả Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau, Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển.
2. Chủ trì họp chấn chỉnh tư tưởng, giải quyết xung đột trong CBNV thuộc Trường.
3. Yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin liên quan để có cơ sở thực hiện công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.
4. Tham gia, góp ý các vấn đề liên quan đến công tác tư tưởng và văn hóa trong CBNV.
5. Đánh giá năng lực viết bài, hoàn trả các văn bản, bài viết chưa phù hợp với văn hóa và tư tưởng của Trường Đại học Bình Dương.
6. Đánh giá khả năng thuyết trình, phát biểu của CBNV thuộc Trường.
7. Lập biên bản ghi nhận đối với các đơn vị, cá nhân không thực hiện viết tin, bài theo yêu cầu.
8. Ghi nhận và đánh giá việc thực hiện của các cá nhân, đơn vị liên quan đến công tác về xây dựng, phát triển văn hóa, ổn định và định hướng tư tưởng trong CBNV./.