BAN THANH TRA GIÁO DỤC – GIÁM THỊ

3849

a. Thông tin liên lạc: Điện thoại: 0274 3835 426; Email: thanhtra@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Ban Thanh tra Giáo dục – Giám thị được thành lập theo Quyết định số 080/ĐHBD-QĐ/2001 ngày 26 tháng 7 năm 2001.

c. Chức năng, nhiệm vụ: Ban Thanh tra Giáo dục – Giám thị là tổ chức giúp Hiệu trưởng theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác tổ chức Đào tạo và các mặt công tác khác của Đại học Bình Dương theo đúng quy định đã được ban hành.

d. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN
1 Ông Trần Thuận Hòa Trưởng ban Từ 2001 – 2002
2 Ông Nguyễn Tấn Tuấn Trưởng ban Từ 2002 – 2006
3 Ông Võ Bác Ái Trưởng ban Từ 2006 – 2008
4 Ông Nguyễn Văn Ẩn Trưởng ban Từ 2008 – 2012
5 Bà Nguyễn Thị Thu Hồng Trưởng ban Từ 2012 – 2016
6 Ông Phạm Minh Hùng Trưởng ban Từ 2016 – đến nay

e. Bộ máy tổ chức

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 Ông Phạm Minh Hùng Trưởng ban