Giới thiệu về Khoa Dược

6923

Thực hiện theo yêu cầu chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo tại Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 quy định điều kiện chuyên môn, quy trình mở ngành đào tạo Dược sĩ trình độ đại học, Trường Đại học Bình Dương đã tiến hành một số việc sau:

Thành lập Khoa dược : Khoa Dược Trường Đại học Bình Dương được thành lập theo Quyết định số 575A/QĐ-ĐHBD ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng trường đại học Bình Dương. Khoa Dược được thành lập gồm có Ban chủ nhiệm Khoa và 8 liên bộ môn để điều hành công tác tổ chức và giảng dạy cho Khoa Dược.

Bên cạnh đó, Khoa dược còn được sự hỗ trợ của các Khoa khác trong trường về giảng dạy các môn học khối kiến thức chung và cơ sở, và thực hành các học phần thuộc khối kiến thức chung và cơ sở.

1. Ban chủ nhiệm khoa Dược gồm có:

PGS. TS. Hà Diệu Ly : Trưởng khoa;

2. Bộ môn

  • Hóa Đại cương – vô cơ và Hóa lý

– Phụ trách bộ môn: PGS.TS. Hà Diệu Ly

– Các môn học/học phần liên quan: Hóa đại cương & vô cơ; Hóa lý,…

  • Hóa phân tích – Kiểm nghiệm thuốc

– Phụ trách bộ môn:

– Các môn học/học phần liên quan: Hóa phân tích, Kiểm nghiệm thuốc

  • Thực vật – Dược liệu – Dược cổ truyền

– Phụ trách bộ môn: ThS. Lê Thị Phương Anh

– Các môn học/học phần liên quan: Thực vật dược, Nhận thức dược liệu, Dược liệu, Dược cổ truyền

  • Dược lý – Dược lâm sàng

– Phụ trách bộ môn: ThS. Võ Thị Kim Yến

– Các môn học/học phần liên quan: Sinh lý, giải phẩu sinh lý, Bệnh học, Dược động học, Dược lý, Dược lâm sàng, Thông tin thuốc….

  • Hóa hữu cơ – Hóa Dược

– Phụ trách bộ môn: ThS. Bùi Thị Thùy Liên

– Các môn học/học phần liên quan: Hóa dược, Kỹ thuật PTN hóa

  • Bào chế – Công nghiệp dược

– Phụ trách bộ môn: ThS. Trần Thị Bích Hà

– Các môn học/học phần liên quan: Thực hành dược khoa; Bào chế và sinh dược học, Công nghiệp dược, …

  • Quản lý – Kinh tế dược

– Phụ trách bộ môn: DS CK1 Nguyễn Đình Lệ Thanh Tuyền,

– Các môn học/học phần liên quan: Pháp luật đại cương, Pháp chế dược, Kinh tế dược,…

  • Bộ môn Hóa sinh

– Phụ trách bộ môn: DS CK1 Nguyễn Thị Kim Thúy

– Các môn học/học phần liên quan: Hóa sinh, Hóa sinh lâm sàng, Độc chất,…