Viện giao lưu văn hóa quốc tế

7422

a. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0274 3841 900; Email: htqt@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Viện giao lưu văn hóa quốc tế được thành lập theo Quyết định số: 1132/QĐ-ĐHBD ban hành ngày 15/5/2019 (Tiền thân là Phòng Hợp tác Quốc tế).

c. Chức năng nhiệm vụ:

–    Thực hiện công tác sự vụ tổ chức đoàn ra/ vào theo quy định;
–    Liên hệ với những đối tác quốc tế đã có mối quan hệ với Trường Đại học Bình Dương kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành trở về trước;
–    Quản lý và lưu trữ các biên bản ghi nhớ (MOU), hồ sơ, công văn, hình ảnh đoàn ra/ vào theo quy định của Nhà trường (hình thành trong quá trình hoạt động của phòng Hợp tác Quốc tế) cho đến ngày quyết định này có hiệu lực thi hành;
–    Tuân thủ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bình Dương , theo quy định của pháp luật.

Cho đến nay Trường ĐH Bình Dương đã có quan hệ trên 41 Trường đại học và tổ chức tại 13 quốc qua phát triển trên toàn thế giới. Trong đó có một số tổ chức đã ký Biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đã và đang trong quá trình thực hiện với Trường ĐH Bình Dương.

d. Bộ máy tổ chức:

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 Bà Karen Hamilton Nguyễn Viện trưởng