Thông báo xét học bổng cho tân sinh viên khóa 25

677

Ban Tuyển sinh Nhà trường thông báo đến tân sinh viên khóa 25 về việc xét học bổng, cụ thể như sau:

1. Sinh viên thuộc đối tượng nhận một trong sáu loại học bổng của nhà trường theo Quyết định số 931/QĐ-ĐHBD ngày 28 tháng 12 năm 2021 và Quyết định số 676/QĐ-ĐHBD ngày 28 tháng 07 năm 2022 của Trường Đại học Bình Dương làm đơn theo mẫu và gửi kèm theo minh chứng (nếu có) về Ban Tuyển sinh và đăng ký trên google form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_E5nVUeOfK2xpt3dSqmjmgZdbl5EiGPx2wFD8WmIcuGpJHw/viewform

2. Địa điểm tiếp nhận đơn: Phòng Tuyển sinh (cổng trước trường Đại học Bình Dương).

3. Thời gian nhận đơn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/11/2022. Nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp nào nộp sau thời gian trên hoặc thiếu 1 trong 2 hình thức (nộp đơn trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh và đăng ký trên google form).

4. Giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo đến toàn thể sinh viên lớp chủ nhiệm.

5. Mọi thông tin liên quan đến việc xét học bổng liên hệ theo số hotline sau: 0813865619 (Cô Bùi Hường).

6. Hồ sơ cần nộp kèm theo:

Biểu mẫu đơn xét học bổng

https://docs.google.com/document/d/1nKBrU5fnZqef1Ho2QUlorX4S98HlNNyX/edit?usp=sharing&ouid=114492500038671052183&rtpof=true&sd=true 

Quyết định số 931/QĐ-ĐHBD ngày 28 tháng 12 năm 2021 và Quyết định số 676/QĐ-ĐHBD ngày 28 tháng 07 năm 2022 của Trường Đại học Bình Dương

https://drive.google.com/drive/folders/1nJF7bt8M8kPZS1GBoCfuRgX_Te-DCc50?usp=sharing

NĐT