Tôn chỉ mục đích của Trường Đại học Bình Dương

2945

Cổ vũ tinh thần ham học hỏi

Đề cao khả năng tự đào tạo

Dấn thân vì sự nghiệp nâng cao dân trí

Đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài         

Vì xã hội Việt Nam phát triển.