Sơ đồ bộ máy tổ chức Trường Đại học Bình Dương

25931

PHÒNG BAN TRUNG TÂM, CÁC KHOA VÀ CÁC ĐƠN VỊ

1. VĂN PHÒNG BAN GIÁM HIỆU

a. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 02743 833 395; Email: vpht@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Văn phòng Ban giám hiệu tiền thân là Văn phòng Hiệu trưởng được thành lập ngày 17/10/2019 theo Quyết định số 2690/QĐ-ĐHBD. Từ ngày 8/5/2020, Văn phòng Hiệu trưởng đổi tên thành Văn phòng Ban giám hiệu theo Quyết định số 396/QĐ-ĐHBD.

c. Chức năng:

1. Gắn kết và điều phối hoạt động của các đơn vị trong Trường theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

2. Tổng hợp, báo cáo tình hình mọi mặt hoạt động của Trường cho Ban Giám hiệu và tham mưu cho Ban Giám hiệu trong các lĩnh vực công tác mà Văn phòng được giao.

3. Thực hiện công tác xử lý văn bản nội bộ và công văn đến.

d. Nhiệm vụ:

1. Thực hiện chức năng gắn kết và điều phối hoạt động:

–  Văn phòng Hiệu trưởng là đầu mối, gắn kết và điều phối chung hoạt động của các đơn vị trong trường để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; trực tiếp truyền đạt các quyết định, chỉ thị, thông báo của Ban Giám hiệu đến các đơn vị và các cá nhân trong toàn Trường.

– Phối hợp các đơn vị chức năng quản lý, theo dõi, việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường.

– Tập hợp và phân loại các tài liệu, thư từ, đơn khiếu nại, yêu cầu, đề nghị của các đơn vị, cá nhân trong, ngoài trường và chuyển đến địa chỉ cần thiết, phối hợp với Phòng Tổng hợp, các phòng chức năng và Ban Thanh tra Giáo dục – Giám thị xác minh, tìm hiểu tình hình, đề xuất ý kiến giải quyết trình Hiệu trưởng.

2. Thực hiện chức năng tổng họp, báo cáo:

– Tổ chức soạn thảo các văn bản quy định, quy phạm của Trường thuộc lĩnh vực được phụ trách.

– Làm công tác thư ký cho Ban Giám hiệu; xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của các cuộc họp do Hiệu trưởng chủ trì.

3. Thực hiện chức năng tổng hợp văn thư – lưu trữ thông tin của Văn phòng:

– Tiếp nhận, phân loại, vào sổ văn bản đến, sao chụp, làm thủ tục chuyển giao văn bản đến Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân trong Trường.

– Tiếp nhận, kiểm tra thể thức văn bản trước khi trình Ban Giám hiệu ký, phê duyệt.

– Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Trường.

– Lập lịch công tác tuần, phổ biến đến các đơn vị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lịch công tác này.

– Quản lý và tổ chức công tác lưu trữ các văn bản thuộc Văn phòng Hiệu trưởng, tài liệu theo đúng quy định hiện hành.

– Phối hợp các đơn vị chức năng để giám sát, quản lý việc thực hiện các quy định quy chế làm việc, chủ trương, chính sách của Trường.

– Tiếp nhận, xử lý, bảo quản và lưu trữ tài liệu, hồ sơ.

– Trích sao, xác minh tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu sử dụng của các đơn vị trong Trường, cá nhân.

– Tiếp nhận lịch công tác, lên lịch họp của Ban Lãnh đạo và các đơn vị.

4. Thực hiện chức năng sử dụng và bảo quản con dấu.

– Thực hiện đóng dấu theo đúng Điều 13, 15 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Khoản 2, Điều 20, 26 và 27 Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 04 năm 2013 hướng dẫn xâv dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức.

– Kiểm tra hình thức, thể thức và chữ ký của người có thẩm quyền trước khi đóng dấu.

– Phải báo cáo nhanh chóng và kịp thời cho Ban Giám hiệu trong trường hợp con dấu bị mòn, bị mất để làm các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

2. VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

a. Chức năng:

– Thực hiện các công việc văn phòng, văn thư, thư ký thuộc HĐQT, Ban kiểm soát; ghi chép biên bản và lưu trữ các nghị quyết, quyết định, các văn bản khác của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, BKS. – Phối hợp Phòng Tài chính – Kế toán lập, quản lý sổ cổ đông; thực hiện việc quan hệ cổ đông; tiếp nhận và hướng dẫn, giải thích cho các cổ đông những vấn đề cổ đông quan tâm. – Phối hợp Phòng Tài chính – Kế toán lập báo cáo về cổ đông để trình người có thẩm quyền ký, gửi HĐQT, các cơ quan Nhà nước theo quy định. – Đầu mối cung cấp cho các cổ đông, các nhà đầu tư, các thành viên HĐQT, BKS, các bộ phận quản lý của trường và các cơ quan Nhà nước những thông tin về tình hình, kết quả hoạt động của nhà trường theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT. – Tham mưu, đề xuất với HĐQT và Chủ tịch HĐQT trong việc đưa ra những đường lối, chính sách, quyết định của HĐQT về những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT và Chủ tịch HĐQT.

Hội đồng Quản trị Trường Đại học Bình Dương nhiệm kỳ 2017-2022 gồm có 07 thành viên:

  1. Ông Cao Văn Phường – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
  2. Ông Cao Việt Hiếu – Thành viên HĐQT – Hiệu trưởng
  3. Ông Cao Việt Hưng – Thành viên HĐQT – Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng
  4. Bà Cao Thị Việt Hương– Thành viên HĐQT – Phó Hiệu trưởng
  5. Bà Nguyễn Việt Thu -– Thành viên HĐQT – Trưởng Phòng TCKT
  6. Bà Nguyễn Hồng Sáng– Thành viên HĐQT –Giám đốc Sở GD&ĐT BD
  7. Ông Lê Kim Thảo– Thành viên HĐQT – Chánh Văn phòng HĐQT.

b. Nhiệm vụ:

– Chuẩn bị chương trình các cuộc họp Hội đồng quản trị theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị bao gồm lập và gửi thông báo mời họp, giấy triệu tập họp, chuẩn bị các báo cáo liên quan đến chương trình họp dựa trên ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, thường trực HĐQT và ý kiến các thành viên HĐQT. – Lập kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt. Theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện. – Giúp việc cho HĐQT trong công tác kiểm tra, rà soát và đánh giá về tình hình thực hiện các công việc, nhiệm vụ HĐQT giao cho Ban Giám hiệu; Báo cáo đề xuất với HĐQT các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải quyết các kiến nghị của Ban Giám hiệu trong quá trình thực hiện dự án đầu tư cũng như điều hành của nhà trường. – Đầu mối triển khai các công tác đối nội, đối ngoại của Hội đồng Quản trị. – Giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc soạn thảo tài liệu cho các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp Chủ tịch HĐQT triệu tập họp ĐHCĐ bao gồm: Soạn thảo giấy triệu tập họp, chuẩn bị tài liệu, lấy ý kiến thông qua các nội dung họp. – Tham mưu, đề xuất với Hội đồng Quản trị và Chủ tịch HĐQT trong việc đưa ra những đường lối, chính sách, quyết định của Hội đồng Quản trị về những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Chủ tịch HĐQT. – Soạn thảo, trình HĐQT phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra định kỳ hàng năm, thanh tra đột xuất theo quy định trong phạm vi, trách nhiệm quản lý của HĐQT. – Phối hợp với các phòng ban chức năng, ban lãnh đạo nhà trường, giúp HĐQT kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân, giữ nghiêm kỷ luật lao động, đảm bảo hoạt động nhà trường được xuyên suốt, minh bạch. – Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

3. VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

a. Chức năng:

Văn phòng Đảng ủy là bộ phận giúp việc cho Đảng ủy, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy, có chức năng tham mưu, hậu cần phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác của Bí thư Đảng ủy và thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng của Đảng ủy. Là đầu mối liên hệ của Đảng ủy với Đảng ủy cấp trên, với các tổ chức đoàn thể trong Trường, các chi bộ trực thuộc và các tổ chức, cá nhân khác cần liên hệ công tác.

b. Nhiệm vụ:

– Giúp Thường trực Đảng ủy tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ: Đón tiếp cán bộ, đảng viên, quần chúng đến liên hệ công tác. Tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng, kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức. Tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý hồ sơ xét đề nghị tặng huy hiệu 30, 40, 50 năm tuổi đảng, làm thẻ đảng viên, khen thưởng trong Đảng. Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết trình Đảng ủy trong các cuộc họp theo chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy; ghi biên bản các kỳ họp của Đảng ủy và soạn thảo nghị quyết Đảng ủy.

– Nghiên cứu, tổng hợp, thống kê, báo cáo, xử lý thông tin và đề xuất biện pháp giải quyết với Bí thư hoặc Thường trực Đảng ủy về hoạt động của Đảng bộ.

– Làm công tác hành chính, văn thư, lưu trữ: Tiếp nhận công văn đến và chuyển đến nơi thực hiện sau khi được phê duyệt. Lưu trữ, quản lý, bảo mật hồ sơ tài liệu, hồ sơ đảng viên. Quản lý con dấu của Đảng ủy.

– Quản lý thu – chi tài chính, đảng phí, của Đảng bộ; đảm bảo điều kiện, phương tiện sinh hoạt của Đảng ủy.

– Là đầu mối phối hợp với phòng Tổng hợp, phòng Công tác sinh viên và các đoàn thể, Công đoàn và các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp học tập nghị quyết, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp đảng viên mới, tập huấn công tác đảng…

– Là đầu mối phối hợp với phòng Tổng hợp, phòng Công tác sinh viên và các đoàn thể, Công đoàn, phòng Tài chính Kế toán và các đơn vị có liên quan chuẩn bị hậu cần, tài liệu phục vụ các buổi họp, làm việc, tiếp khách của Đảng ủy.

– Thực hiện quan hệ, hợp tác với Văn phòng và các Ban của Đảng ủy cấp trên, với các tổ chức đoàn thể trong Trường, các chi bộ trực thuộc và các tổ chức, cá nhân ngoài Trường theo chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy.

– Truyền đạt, thông báo kịp thời công văn, ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy đến các Chi bộ và các đối tượng tiếp nhận.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015 – 2020 1. Đ/c Cao Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy 2. Đ/c Nguyễn Ngọc Chiến – Phó Bí thư Đảng ủy 3. Đ/c Lê Kim Thảo – Ủy viên thường vụ – Trưởng ban UB Kiểm tra ĐU 4. Đ/c Nguyễn Ngọc Chiến – Ủy viên BCH – Thành viên UBKT ĐU 5. Đ/c Nguyễn Thị Hoài Nam – Ủy viên BCH – Thành viên UBKT ĐU 6. Đ/c Nguyễn Việt Thu – Ủy viên BCH 7. Đ/c Phan Thị Kiều Tiên – Ủy viên BCH 8. Đ/c Đỗ Quốc Dũng – Ủy viên BCH 9. Đ/c Nguyễn Thị Thu Sương – Ủy viên BCH – Thư ký ĐU

4. KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

a. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0274 3837 104; Email: khoadientu@bdu.edu.vn.

b. Lịch sử hình thành: Khoa Điện – Điện tử được thành lập ngày 24/9/1997.

c. Chức năng, nhiệm vụ: Quản lý công tác đào tạo các chuyên ngành, tổ chức triển khai công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc các ngành nghề mà khoa tổ chức đào tạo. Xây dựng mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo ngành nghề thuộc phạm vi khoa quản lý.

d. Chuyên ngành đào tạo: Tự động – Robot Công nghiệp, Điện tử Viễn thông, Nhiệt lạnh và Năng lượng tái tạo, Điện dân dụng và công nghiệp.

e. Phòng thí nghiệm thực hành: Xưởng điện, Xưởng Điện tử, PTN Điện tử Công suất & PLC, PTN Tự động, PTN Mạch Điện tử, PTN Mạch điện, PTN Khí cụ điện

f. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỜI GIAN

1

TS. Nguyễn Văn Thưởng

Trưởng khoa

Từ 1997 – 2003

2

PGS.TS Nguyễn Bội Khuê

Trưởng khoa

Từ 2004 – 2018

3

TS. Đặng Mạnh Cường

Q. Trưởng khoa

Từ 2018 – đến 2019

4

ThS. Nguyễn Trần An Tuấn

Q. Phó Trưởng khoa

Từ 2018 – đến nay

5

TS. Nguyễn Hoàng Sỹ

Trưởng khoa

Từ 11/2019 – đến nay

g. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

TS. Nguyễn Hoàng Sỹ

Trưởng khoa

2

ThS. Nguyễn Trần An Tuấn

Q. Phó Trưởng khoa

5. KHOA NGOẠI NGỮ

a. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0274 3871 385; Email: khoangoaingu@bdu.edu.vn.

b. Lịch sử hình thành: Khoa Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 067/QĐ-TCCB/2001, ngày 25 tháng 6 năm 2001.

c. Chức năng – nhiệm vụ: Tổ chức xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài nước.

d. Chuyên ngành đào tạo: Quản trị thương mại và văn phòng, Giảng dạy, Biên – phiên dịch, Du lịch – thương mại

e. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỜI GIAN

1

TS. Lê Thị Thanh Thu

Trưởng khoa

Từ 1998 – 2006

2

TS. Trần Thị Kim Hằng

Trưởng khoa

Từ 2006 – 2017

3

TS. Vũ Thị Phương Anh

Trưởng khoa

Từ 2017 – 2018

4

TS. Đỗ Đoan Trang

Phó Trưởng khoa thường trực

Từ 2018 – đến nay

5

TS. Huỳnh Thị Bích Phượng

Trưởng khoa

Từ 2019 – 2020

f. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

TS. Đỗ Đoan Trang

Phó Trưởng khoa thường trực

6. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

a. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0274 3833927; Email: khoatinhoc@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo tiền thân là Khoa Tin học được thành lập theo Quyết định số 672/QĐ-ĐHBD, ngày 21 tháng 3 năm 2019.

c. Chức năng nhiệm vụ

Quản lý công tác đào tạo các chuyên ngành, tổ chức triển khai công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc các ngành nghề mà khoa tổ chức đào tạo. Thông qua Hội đồng khoa học chuyên ngành, tổ chức nghiên cứu, xây dựng hoặc điều chỉnh mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phương pháp đào tạo ngành nghề thuộc phạm vi khoa quản lý. Tổ chức, triển khai đào tạo theo các chương trình đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

Chuyên ngành đào tạo: Khoa học Máy tính, Công nghệ Phần mềm, Hệ thống thông tin quản lý, Mạng máy tính và Truyền thông, Thương mại Điện tử, Công nghệ Thông tin.

e. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỜI GIAN

1

PGS.TS Đỗ Văn Nhơn

Trưởng khoa

Từ 2002 – 2014

2

TS. Nguyễn Quang Tấn

Trưởng khoa

Từ 2014 – 2016

3

ThS. Trần Trọng Tuyên

Phó Trưởng khoa

Từ 2016 – đến nay

4

TS. Tô Tuấn

Phó Trưởng khoa

Từ 2010 – 2017

5

GS.VS. Ablameyko Sergey

Trưởng khoa danh dự

Từ 01/2018 – 9/2018

6

TS. Nguyễn Hoàng Sỹ

Trưởng khoa

Từ 01/3/2019 – đến nay

f. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

TS. Nguyễn Hoàng Sỹ

Trưởng khoa

2 ThS. Trần Trọng Tuyên Phó Trưởng khoa

7. KHOA KINH TẾ

a. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0274 3833 926; Email: khoakinhte@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Khoa Kinh tế được thành lập theo Quyết định số 203/QĐ-ĐHBD ngày 04 tháng 5 năm 2018 trên cơ sở sáp nhập 04 khoa: Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Khoa Kế toán, Việt Nam học.

c. Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức xây dựng, quản lý mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Việt Nam học. Xây dựng bộ máy tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng mối quan hệ hợp tác trong và ngoài nước

d. Chuyên ngành đào tạo

– Ngành Quản trị Kinh doanh;

– Ngành Kế toán;

– Ngành Tài chính – Ngân hàng;

– Ngành Việt Nam học (Quản trị Du lịch).

e. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

TS. Đỗ Đoan Trang

Trưởng khoa

2 ThS. Phạm Trung Kiên Phó Trưởng khoa

8. KHOA LUẬT HỌC

a. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0274 3870 654; Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Khoa Luật học tiền thân là Khoa Luật kinh tế được thành lập theo Quyết định số 84/QĐ-ĐHBD ngày 26 tháng 3 năm 2013.

c. Chức năng, nhiệm vụ: Đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành Luật Kinh tế có kiến thức chuyên môn vững vàng, nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chú trọng mục tiêu đào tạo cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tiếp cận và xử lý tốt công việc chuyên môn liên quan đến pháp lý, có kỹ năng thực hành nghề luật trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

d. Chuyên ngành đạo tạo: Luật Kinh tế

e. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

TS. Luật sư Phan Thông Anh

Trưởng khoa

9. KHOA KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG

a. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0274 3872 946.

b. Lịch sử hình thành: Khoa Kiến trúc – Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 523/QĐ-ĐHBD ngày 04 tháng 3 năm 2019 trên cơ sở sáp nhập 02 khoa: Khoa Kiến trúc và Khoa Xây dựng.

c. Chức năng nhiệm vụ: Đào tạo những kỹ sư thực hành, kiến trúc sư có kiến thức chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt và trình độ ngoại ngữ đủ đáp ứng nhu cầu làm việc trong lĩnh vực xây dựng. Sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, cơ sở rộng và sâu. Sinh viên khoa Xây dựng trải nghiệm với cách học đi đôi với hành, phương pháp tự học và nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm. Nắm vững các kiến thức tin học, lập trình và khả năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp… Kỹ sư ra trường sẽ có kiến thức chuyên ngành và cần thiết có khả năng thiết kế, thi công, tổ chức quản lý các loại hình công trình xây dựng nhằm phục vụ cho các nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời là nơi đào tạo nguồn nhân lực kỹ sư thực hành ngành xây dựng có chất lượng cao nhằm phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Tổ chức xây dựng, quản lý mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo ngành Kiến trúc Công trình. Xây dựng bộ máy tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng các mối quan hệ hợp tác liên kết trong và ngoài nước.

d. Chuyên ngành đào tạo:

– Ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.

– Ngành xây dựng cầu đường.

– Ngành xây dụng công trình ngầm.

– Ngành Kiến trúc công trình.

e. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

ThS.KTS Nguyễn Xuân Phúc

Phó Trưởng khoa

2

ThS. Trịnh Văn Thưởng

Phó Trưởng khoa

10. KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

a. Thông tin liên hệ: Email: xhnv@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Khoa Xã hội và Nhân văn được thành lập theo Quyết định số 26/2006/QĐ-ĐHDLBD ngày 28 tháng 02 năm 2006 trên cơ sở sáp nhận 02 khoa: Khoa Ngữ văn và Khoa Xã hội học.

c. Chức năng, nhiệm vụ: Phân hiệu có chức năng tổ chức, quản lý, triển khai các chương trình kế hoạch công tác đào tạo, khoa học, công nghệ liên ngành được Hiệu trưởng phê duyệt.

d. Chuyên ngành đào tạo: Ngữ văn, Xã Hội học.

e. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

ThS. Nguyễn Ngọc Chiến

Phó Trưởng khoa

11. KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

a. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0274 3901 284; Email: khoacnsh@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Khoa Công nghệ sinh học được thành lập theo Quyết định số 01/04/QĐ-ĐHDLBD ngày 07 tháng 01 năm 2004.

c. Chức năng nhiệm vụ

Tổ chức xây dựng, quản lý mục tiêu – chương trình – nội dung đào tạo Công nghệ sinh học. Xây dựng bộ máy tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng các mối quan hệ hợp tác trong và ngoài nước.

d. Chuyên ngành đào tạo: CNSH Nông nghiệp, CNSH Thực phẩm, CNSH Môi trường.

e. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỜI GIAN

1

PGS.TS Nguyễn Văn Thành

Trưởng khoa

Từ 2004 – 2010

2

ThS. Vương Lợi

Phó Trưởng khoa

Từ 2004 – 2010

3

TS. Huỳnh Thanh Tùng

Trưởng khoa

Từ 2011 – 2019

4

TS. Hoàng Ngọc Cương

Trưởng khoa

Từ 2019 – đến nay

f. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

TS. Hoàng Ngọc Cương

Trưởng khoa

12. KHOA DƯỢC HỌC

a. Thông tin liên lạc: Email: khoaduoc@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Khoa Dược thuộc Trường Đại học Bình Dương thành lập theo QĐ số 575A/QĐ-ĐHBD ban hành ngày 01 tháng 12 năm 2016.

c. Chức năng nhiệm vụ

– Chức năng: Đào tạo Dược sĩ có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản về dược học cơ sở vững chắc, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản để hướng dẫn người bệnh hoặc nhân dân sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; Sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt; Có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

– Nhiệm vụ:

+ Mở rộng quy mô đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhằm đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu nguyện vọng của người học và nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.

+ Hợp tác, liên kết đào tạo với các doanh nghiệp, trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài nước.

d. Chuyên ngành đào tạo: Cung ứng và quản lý thuốc, Phát triển và sản xuất thuốc.

e. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

PGS.TS Hà Diệu Ly

Trưởng khoa

13. KHOA CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

a. Thông tin liên hệ: Email: khoaoto@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Thành lập khoa Công nghệ kỹ thuật Ô tô (CNKTOTO) thuộc Trường Đại học Bình Dương thành lập theo QĐ số: 03A/QĐ-ĐHBD ban hành ngày 02 tháng 01 năm 2018.

c. Chức năng nhiệm vụ

– Chức năng:

+ Tổ chức đào tạo trình độ Đại học ngành CNKTOTO,

+ Nghiên cứu khoa học các lĩnh vực có liên quan

+ Phát triển và bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo Khoa, bộ môn và Giảng viên.

– Nhiệm vụ:

+ Xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các ngành thuộc phạm vi khoa quản lý; Tổ chức thực hiện các hoạt động thực tập, thực tế, ngoại khóa cho sinh viên và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình theo kế hoạch giảng dạy.

+ Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Quản lý điểm thi kết thúc học phần của sinh viên thuộc khoa quản lý.

+ Quản lý và xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ GV, nhân viên nhằm không ngừng phát triển ngành đào tạo theo sự phân cấp của Trường. Có trách nhiệm lựa chọn mời GV tham gia giảng dạy những học phần của khoa còn thiếu người giảng. Chịu trách nhiệm về chất lượng các chuyên ngành đào tạo

+ Quản lý và tổ chức khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản do Trường giao có hiệu quả và tiết kiệm.

+ Xét và đề nghị khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phép cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trong khoa theo quy định của Nhà trường.

+ Chủ động phối hợp với Phòng Đào tạo và Phòng Công tác Sinh viên trong việc hợp tác liên kết đào tạo. Phối hợp phát triển các chương trình hợp tác Quốc tế.

+ Tổ chức biên soạn tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành và thực nghiệm khoa học.

+ Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên và nhân viên thuộc Khoa.

+ Quản lý công tác nghiên cứu khoa học trong phạm vi của Khoa.

+ Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm và công tác sinh viên thuộc Khoa.

+ Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà trường.

+ Những nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo phân công của Ban Giám Hiệu.

d. Chuyên ngành Đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật ô tô

e. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

PGS.TS. NGƯT Lê Văn Cường

Trưởng khoa

14. PHÒNG TỔNG HỢP

a. Thông tin liên hệ:

* Bộ phận Hành chính: Điện thoại: 0274 3820 833; Email: tchc@bdu.edu.vn

* Bộ phận Quản trị thiết bị: Điện thoại: 0274 387 1600; Email: qttb@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Phòng Tổng hợp được thành lập trên cơ sở sát nhập Phòng Quản trị thiết bị vào Phòng Tổ chức Hành chính thuộc Trường Đại học Bình Dương theo quyết định số 2864/QĐ-ĐHBD ngày 20/11/2019.

c. Chức năng nhiệm vụ:

– Công tác nhân sự: Tổ chức công việc; Hoạch định nguồn lực; Phân công công việc; Kiểm tra và đánh giá hiệu quả chất lượng công việc được giao của các đơn vị trong toàn Trường.

– Tổng hợp – Hành chính:

+ Tập hợp thông tin, báo cáo, thống kê, thực hiện công tác hành chính văn thư; Soạn thảo văn bản, hợp đồng, lễ tân và thực hiện các công việc đối nội, đối ngoại; Xây dựng kế hoạch hoạt động mang tính toàn Trường.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

– Quản trị thiết bị:

+ Có nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, điện, nước, cảnh quan môi trường; Tổ chức khai thác, sử dụng, sửa chữa, mua sắm, thanh lý các loại trang thiết bị, vật tư, máy móc, công cụ, dụng cụ (sau đây gọi tắt là tài sản) của Nhà trường theo quy định.

+ Theo dõi sử dụng hiệu quả tài sản của Nhà trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập.

+ Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, quản lý công tác phòng cháy chữa cháy, giữ gìn trật tự an toàn trong trường…và trực tiếp tham gia một số khâu công tác khác.

d. Cơ cấu tổ chức:

* Bộ phận Hành chính; * Bộ phận Nhân sự; * Bộ phận Quản trị thiết bị; * Bộ phận Y tế (Trạm Y tế); * Bộ phận Giao lưu văn hóa quốc tê (Viện giao lưu văn hóa quốc tế). * Bộ phận Pháp chế; * Tổ Xây dựng cơ bản; * Tổ Kỹ thuật;

* Tổ Lái xe; * Tổ Chăm sóc cây kiểng – Tạp vụ.

e. Bộ máy tổ chức:

1. Bà Phan Thị Kiều Tiên giữ chức vụ Trưởng phòng, phụ trách công tác Hành chính;

2. Bà Võ Huỳnh Mỹ Linh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, phụ trách Bộ phận Quản trị thiết bị; Tổ Kỹ thuật; Tổ Xây dựng cơ bản; Tổ Lái xe; Tổ Vệ sinh;

3. Ông Trần Xuân Bắc giữ chức vụ Trạm trưởng Trạm Y tế, phụ trách Bộ phận Y tế;

4. Bà Karen Hamilton Nguyễn giữ chức vụ Viện trưởng Viện giao lưu văn hóa quốc tế, phụ trách công tác tổ chức đoàn vào – đoàn ra và những vấn đề liên quan đến quốc tế;

5. Bà Phạm Kiều Mộng Trinh, nhân viên phụ trách công tác nhân sự thuộc Bộ phận Nhân sự;

6. Bà Ngô Thị Phấn, nhân viên phụ trách công tác văn thư của Nhà trường kiêm nhân viên hành chính Bộ phận Hành chính;

7. Ông Lưu Đình Tiến, Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật thuộc Bộ phận Quản trị thiết bị;

8. Ông Nguyễn Thanh Phương, nhân viên Tổ Kỹ thuật thuộc Bộ phận Ọuản trị thiết bị;

9. Ông Nguyễn Phúc Thịnh, nhân viên Tổ Kỹ thuật thuộc Bộ phận Quản trị thiết bị;

10. Ông Nguyễn Văn Phúc, nhân viên Tổ Kỹ thuật thuộc Bộ phận Quán trị thiết bị;

11. Ông Huỳnh Hồng Phúc, nhân viên Tổ Xây dựng cơ bản thuộc Bộ phận Quản trị thiết bị;

12. Ông Phạm Văn Hiệp, nhân viên Tô Xây dựng cơ bản thuộc Bộ phận Quản trị thiết bị;

13. Ông Nguyễn Quốc Minh, nhân viên Tổ Xây dựng cơ bản thuộc Bộ phận Quản trị thiết bị;

14. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, nhân viên Tổ Lái xe thuộc Bộ phận Quản tri thiết bị;

15. Ông Lê Hoàng Chương, nhân viên Tổ Lái xe thuộc Bộ phận Quản trị thiết bị;

16. Ông Trần Anh Vũ, nhân viên Tổ Lái xe thuộc Bộ phận Quản trị thiêt bị;

17. Ông Hồ Văn Sang, nhân viên Tổ Lái xe thuộc Bộ phận Quản trị;

18. Ông Trần Anh Khoa, nhân viên Tô Lái xe thuộc Bộ phận Quản bị;

19. Lê Nguyễn Duy Cường, nhân viên Tổ Lái xe thuộc Bộ trị thiết bị;

20. Ông Lữ Hiếu Đức, nhân viên Tổ Lái xe thuộc Bộ phận Quản trị thiêt bị;

21. Ông Huỳnh Minh Hải, nhân viên Tổ Lái xe thuộc Bộ phận Quản trị thiết bị;

22. Ông Hà Văn Lưỡng, nhân viên Tổ Chăm sóc cây kiểng – Tạp vụ thuộc Bộ phận Quản trị thiết bị;

23. Bà Nguyễn Thanh Sương, nhân viên Tổ Chăm sóc cây kiểng – Tạp vụ thuộc Bộ phận Quản trị thiết bị;

24. Bà Ro Sa Li Na Chan, nhân viên Tổ Chăm sóc cây kiểng – Tạp vụ thuộc Bộ phận Quản trị thiết bị.

15. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

a. Thông tin liên lạc: Điện thoại: 0274 3871 387; Email: qlkh-qhdn@bdu.edu.vn b. Lịch sử hình thành: Phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Đối ngoại được thành lập theo Quyết định số 1133/QĐ-ĐHBD ngày 15 tháng  05 năm 2019 trên cơ sở sáp nhập Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế. c. Chức năng nhiệm vụ: – Về Quản lý khoa học: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong quản lý các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, các hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường; – Về Quan hệ đối ngoại: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong quản lý hoạt động quan hệ đối ngoại, các hoạt động hợp tác quốc tế và các chương trình, dự án hợp tác trong và ngoài nước. * Quản lý khoa học: – Xây dựng phương hướng nghiên cứu khoa học; – Lập kế hoạch và triển khai, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài, dự án trong nước và quốc tế; theo dõi kiểm tra kế hoạch, tiến độ, nội dung các nghiên cứu khoa học của Nhà trường; tổ chức nghiệm thu, tổng kết đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học và đề xuất Nhà trường công nhận; – Sơ kết, tổng kết các hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm, đề xuất khen thưởng các sáng kiến phát minh trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; – Xây dựng nhóm nghiên cứu (research group) theo đặt hàng của Nhà trường với chuyên gia trong nước và quốc tế; – Phối hợp thực hiện các đề tài/dự án và có sản phẩm cung cấp cho thị trường cụ thể mang thương hiệu Trường Đại học Bình Dương; – Quản lý và phát triển Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Bình Dương, kêu gọi viết bài, kêu gọi các Nhà khoa học và giáo sư tham gia vào hội đồng chuyên môn và kêu gọi reviewer cho tạp chí. Nâng cao chất lượng tạp chí và hướng tới xin vào hệ thống tạp chí được tính điểm chức danh giáo sư Nhà nước; xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Bình Dương theo định kỳ đã quy định; – Viết các đề cương xin tài trợ nghiên cứu từ các doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ; – Tổ chức Hội nghị Khoa học trong và ngoài nước; tổ chức các hội thảo quốc tế (phối hợp cùng các khoa); – Liên hệ hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong nước và ngoài nước lựa chọn dự án, đề tài trình Hiệu trưởng xem xét quyết định; – Quản lý giờ nghĩa vụ nghiên cứu khoa học đối với giảng viên cơ hữu theo quy chế của Nhà trường; – Quản lý, lưu trữ tất cả hồ sơ nghiên cứu khoa học, lý lịch khoa học theo quy định hiện hành; – Quản lý và lưu giữ các báo cáo khoa học, các sản phẩm khoa học công nghệ; – Cập nhật thông tin khoa học công nghệ trên Website của Nhà trường; – Cập nhật hồ sơ năng lực của Nhà trường và cung cấp cho các đơn vị thuộc Trường để tham gia đấu thầu các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. * Quan hệ đối ngoại: – Xây dựng phương hướng phát triển mối quan hệ hợp tác đối ngoại trong và ngoài nước; – Quản lý và lưu trữ các biên bản ghi nhớ (MOU), hồ sơ, công văn, hình ảnh đoàn ra/vào theo quy định; – Phát triển mối quan hệ với các Trường Đại học trong nước và các Trường nước ngoài; – Trao đổi sinh viên trong và ngoài nước; – Phát triển mối quan hệ với các doanh nghiệp nước ngoài tại Bình Dương nói riêng và tại Việt Nam nói chung; – Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề (Journal Club) theo yêu cầu từng Khoa bao gồm mời giáo sư nước ngoài hoặc mời chuyên gia tại doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam; – Tổ chức đưa sinh viên đi học chương trình du học ngắn hạn, trao đổi tín chỉ, du học 1 học kỳ tại nước ngoài; – Tổ chức đưa sinh viên đi học tại doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đưa sinh viên đi học tập trao đổi tín chỉ với các trường trong nước; – Phát triển chương trình liên kết 2+2 hoặc 3+1 trong tương lai; – Dịch thuật tài liệu, thư từ, phiên dịch cho các hội nghị, hội thảo khi được Hiệu trưởng phân công; – Theo dõi đánh giá kết quả làm việc, rút kinh nghiệm để tham mưu cho Hiệu trưởng. * Công tác khác: – Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo hoạt động quản lý khoa học và quan hệ đối ngoại định kỳ theo quy định; – Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

d. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỜI GIAN

1

ThS. Vương Ngọc Long

Trưởng phòng

Từ 2006 – 2008

2

TS. Nguyễn Thanh Bình

Trưởng phòng

Từ 2009 – 2013

3

PGS. TS. Nguyễn Văn Út

Trưởng phòng

Từ 2014 – 2016

4

PGS.TS. Nguyễn Văn Thành

Trưởng phòng

Từ 2017 – 2018

5

PGS. TS. Lê Văn Cường

Phó Hiệu trưởng phụ trách

Từ 2018 – đến nay

6

ThS. Lê Thành Long

Phó Trưởng phòng

Từ 2017 – đến nay

7 ThS. Hà Hoàng Hiếu Phó Trưởng phòng Từ 2019 – đến 9/2019

e. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

TS. Đào Văn Tuyết

Trưởng phòng

2

ThS. Khấu Hoàng Kim Hoa

Nhân viên

16. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

a. Thông tin liên lạc: Điện thoại: 0274 3837 103; Email: daotao@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Được thành lập ngày 24/9/1997.

c. Chức năng nhiệm vụ: Phòng Đào tạo có chức năng tư vấn giúp Hiệu trưởng lập kế hoạch đào tạo, tổ chức quản lý việc triển khai các kế hoạch giảng dạy và học tập, kiểm tra thi, tổ chức công tác tuyển sinh theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiệm vụ cụ thể của phòng Đào tạo:

– Hàng năm trên cơ sở quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phòng có nhiệm vụ tổ chức công tác tuyển sinh đảm bảo chỉ tiêu và quy mô đào tạo hệ chính quy đã được HĐQT thông qua theo đúng quy chế.

– Lập và tổng hợp kế hoạch giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập, kế hoạch thi, kiểm tra. Tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên, tổ chức triển khai quản lý chương trình giảng dạy các môn chung bắt buộc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Quản lý hồ sơ sinh viên, quản lý thống nhất hồ sơ hợp đồng giảng dạy của cán bộ giảng dạy thỉnh giảng và cơ hữu.

– Tập hợp và quản lý kế hoạch thi, kiểm tra, tốt nghiệp, lập kế hoạch phân phối phòng học, làm thủ tục cho sinh viên tạm dừng học, lưu ban theo quy chế đào tạo.

– Tư vấn cho sinh viên lập kế hoạch học tập.

– Tổ chức xét tốt nghiệp, lập danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, tổ chức quản lý việc cấp phát các văn bằng chứng chỉ trong phạm vi quyền hạn được phép theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Luật Giáo dục.

– Tổ chức biên tập Kim chỉ nam của trường và chịu trách nhiệm biên tập, phân phối theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

– Tập hợp, xử lý, thống kê, lưu trữ các thông tin về học vụ, tổng hợp các báo cáo tổng kết về công tác đào tạo theo định kỳ (học kỳ và năm học) báo cáo cho Hiệu trưởng.

– Phòng Đào tạo quản lý thống nhất công tác đào tạo trong toàn trường, hướng dẫn và quản lý nghiệp vụ trợ lý giáo vụ các khoa.

– Cấp thẻ sinh viên cho những học viên trúng tuyển vào Nhà trường

d. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỜI GIAN

1

TS. Nguyễn Văn Lụa

Trưởng phòng

Từ 2000 – 6/2001

2

TS. Nguyễn Tấn Tuấn

Trưởng phòng

Từ 2001 – 01/2002

3

PGS.TS. Nguyễn Hồng Đào

Trưởng phòng

Từ 2002 – 2005

4

TS. Cao Việt Hiếu

Trưởng phòng

Từ 2005 – đến nay

5

TS. Võ Văn Việt

Phó Trưởng phòng thường trực

Từ 2013 – 2020

6

ThS. Lê Thành Long

Phó Trưởng phòng

Từ 2006 – T12/2013

7

Ông Nguyễn Minh Tùng

Phó Trưởng phòng

Từ 2013 – đến nay

e. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

TS. Cao Việt Hiếu

Trưởng phòng

2

ThS. Nguyễn Thị Hoài Nam

Phó Trưởng phòng thường trực

3 Ông Nguyễn Minh Tùng Phó Trưởng phòng

17. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

a. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0274 3835 014.

b. Lịch sử hình thành: Tiền thân là Phòng Tài vụ được thành lập ngày 24/9/1997.

c. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị: Giúp Hiệu trưởng theo dõi, giám sát, tổ chức công tác tài chính trong trường đúng quy định của Nhà nước và HĐQT.

d. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỜI GIAN

1

Ông Hồ Văn Chắc

Trưởng phòng

Từ 1998 – 1999

2

Ông Nguyễn Thanh Phúc

Trưởng phòng

Từ 2000 – 2001

3

Bà Nguyễn Việt Thu

Trưởng phòng

Từ 12/2001 – 04/2004

4

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh

Trưởng phòng

Từ 04/2004 – 10/2007

5

Bà Nguyễn Việt Thu

Trưởng phòng

Từ 15/11/2007 – đến nay

e. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Kế toán trưởng

18. NHÀ HÁT SINH VIÊN

a. Thông tin liên lạc: Điện thoại 0274.3837.209; Email: ctsv@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Nhà hát sinh viên Trường Đại học Bình Dương được Hiệu trưởng ký quyết định thành lập vào ngày 14 tháng 3 năm 2008 theo Quyết định số 61/2008/QĐ-ĐHBD, là đơn vị trực thuộc Phòng Công tác Sinh viên và Các đoàn thể.

c. Chức năng và nhiệm vụ: Xây dựng, tổ chức, quản lý các Câu lạc bộ Văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc… cho cán bộ, nhân viên, giảng viên, sinh viên. Tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo, lễ khai giảng, các chương trình giao lưu nghệ thuật, văn hóa, văn nghệ có nội dung phù hợp, góp phần giáo dục về Chân – Thiện – Mỹ cho sinh viên và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ nhân viên trường.

d. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỜI GIAN

1

Ông Võ Bác Ái

Giám đốc

Từ 2008 – 2009

2

Ông Nguyễn Thắng Lợi

Giám đốc

Từ 2009 – 2010

3

Ông Nguyễn Hoàn Long

Giám đốc

Từ 2011 – 2012

4

Ông Lê Thiện Chí

Phó Giám đốc

Từ 2013 – 2014

5

Ông Lê Thiện Chí

Quản lý

Từ 2014 – đến nay

e. Bộ máy tổ chức

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Ông Lê Thiện Chí

Quản lý

19. VIỆN GIAO LƯU VĂN HÓA QUỐC TẾ

a. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0274 3841 900; Email: htqt@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Viện giao lưu văn hóa quốc tế được thành lập theo Quyết định số: 1132/QĐ-ĐHBD ban hành ngày 15/5/2019.

c. Chức năng nhiệm vụ:

– Thực hiện công tác sự vụ tổ chức đoàn ra/vào theo quy định. – Liên hệ với những đổi tác quốc tế đã có mối quan hệ với Trường Đại học Bình Dương kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành trở về trước. – Quản lý và lưu trữ các biên bản ghi nhớ (MOU), hồ sơ, công văn, hình ảnh đoàn ra/vào theo quy định của Nhà trường (hình thành trong quá trình hoạt động của Phòng Hợp tác quốc tế) cho đến ngày quyết định này có hiệu lực thi hành. – Đề xuất các chính sách phù hợp cho cán bộ nhân viên tham gia công tác tuyển sinh hàng năm nhằm nâng cao hiệu quả tuyển sinh. – Tuân thủ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bình Dương, theo quy định của pháp luật.

d. Bộ máy tổ chức:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Bà Karen Hamilton Nguyễn

Viện Trưởng

20. BAN THANH TRA GIÁO DỤC – GIÁM THỊ

a. Thông tin liên lạc: Điện thoại: 0274 3835 426; Email: thanhtra@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Ban Thanh tra Giáo dục – Giám thị được thành lập theo Quyết định số 080/ĐHBD-QĐ/2001 ngày 26 tháng 7 năm 2001.

c. Chức năng, nhiệm vụ: Ban Thanh tra Giáo dục – Giám thị là tổ chức giúp Hiệu trưởng theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác tổ chức Đào tạo và các mặt công tác khác của Đại học Bình Dương theo đúng quy định đã được ban hành.

d. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỜI GIAN

1

Ông Trần Thuận Hòa

Trưởng ban

Từ 2001 – 2002

2

Ông Nguyễn Tấn Tuấn

Trưởng ban

Từ 2002 – 2006

3

Ông Võ Bác Ái

Trưởng ban

Từ 2006 – 2008

4

Ông Nguyễn Văn Ẩn

Trưởng ban

Từ 2008 – 2012

5

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng

Trưởng ban

Từ 2012 – 2016

6

Ông Phạm Minh Hùng

Trưởng ban

Từ 2016 – đến nay

e. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Ông Phạm Minh Hùng

Trưởng ban

21. THƯ VIỆN THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

a. Thông tin liên hệ: Điện thoại: (0274) 3 837 208; Email: thuvien@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Thư viện Trường Đại học Bình Dương được thành lập theo Quyết định: Số 056/QĐ-TCCB/2001 (ngày 19/6/2001) và đổi thành Thư viện – Tư liệu theo Quyết định: Số 534/QĐ- ĐHBD (ngày 24/12/2015).

c. Chức năng, nhiệm vụ

– Chức năng:

+ Thư viện – Tư liệu Trường Đại học Bình Dương có chức năng phục vụ hoạt động học tập, nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo của cán bộ giảng viên, sinh viên của Nhà trường

+ Thông qua việc sử dụng khai thác các loại tài liệu, thông tin có trong Thư viện – Tư liệu.

– Nhiệm vụ:

+ Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn, ngắn hạn của Thư viện; Tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Nhà trường. Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại.

+ Xây dựng nguồn lực thông tin kịp thời đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và đào tạo giảng dạy của người dùng tin.

+ Bổ sung, biên mục, tổ chức xử lý kỹ thuật và xử lý thông tin, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản tài liệu và các nguồn lực thông tin; Xây dựng hệ thống tìm kiếm, tra cứu phù hợp, hướng dẫn bạn đọc khai thác tư liệu một cách hiệu quả; Xây dựng cơ sở dữ liệu môn học theo đề cương chi tiết từ phòng đào tạo cung cấp.

+ Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho giảng viên, nhân viên, sinh viên của trường khai thác, tìm kiếm, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin do Thư viện quản lý thông qua các hình thức phục vụ.

+ Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, khoa, trung tâm trong toàn trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ.

+ Tổ chức, quản lý đội ngũ nhân viên Thư viện phù hợp với trình độ, năng lực của từng cá nhân để đạt hiệu quả cao nhất.

+ Tổ chức, quản lý toàn bộ tài sản, trang thiết bị của Thư viện do Nhà trường cấp; Bảo quản, kiểm kê định kỳ hàng năm vốn tài liệu; Tu bổ những tài liệu hư hỏng; Thanh lọc ra khỏi kho những tài liệu lạc hậu, hư nát không còn giá trị sử dụng theo quy định của Nhà trường.

+ Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động theo từng học kỳ, hàng năm cho Ban Giám hiệu và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Ban Giám hiệu, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Văn hóa.

d. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỜI GIAN

1

Ông Nguyễn Tấn Tuấn

Giám đốc

Từ 16/6/2001 – 3/2003

2

Ông Hoàng Trọng Quyền

Phụ trách

Từ 10/3/2003 – 11/2004

3

ThS. Nguyễn Thị Thu

Phó Giám đốc

Từ 29/01/2005 – 11/2004

4

Bà Nguyễn Thị Xí

Phó Giám đốc

Từ 29/11/2004 – 01/2005

5

Ông Nguyễn Dũng

Giám đốc

Từ 24/1/2005 – 4/2006

6

Bà Bạch Thị Thu Nhi

Phó Giám đốc

Từ 20/4/2006 – 9/2008

7

Bà Nguyễn Thị Vân Anh

Giám đốc

Từ 2019 – đến nay

e. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Bà Nguyễn Thị Vân Anh

Giám đốc

22. TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

a. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0274 3837 102; Email: dbcl@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Thành lập Trung tâm khảo thí được thành lập theo Quyết định số: 070/ĐHBD-QĐ.TCCB/2001 ban hành ngày 17/7/2001. Tiền thân là Trung tâm Khảo thí. Ngày 05/6/2018 Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương ban hành Quyết định số 323/QĐ-ĐHBD đổi tên thành Trung tâm Đảm bảo Chất lượng.

c. Chức năng và nhiệm vụ

* Chức năng:

Trung tâm Đảm bảo chất lượng là đơn vị chuyên trách, có nhiệm vụ tham mưu, phối hợp triển khai, giám sát và chịu trách nhiệm báo cáo trước Ban Giám hiệu về đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

* Nhiệm vụ:

1. Theo dõi, cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng và kiểm định chất lượng trong lĩnh vực giáo dục. Thực hiện công tác thông tin, truyền thông về kiểm định chất lượng giáo dục. 2. Xây dựng chiến lược, kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục. 3. Tham mưu ban hành các văn bản, tiêu chí đánh giá và giám sát hệ thống đảm bảo chất lượng của Nhà trường. 4. Phối hợp với các đơn vị để thực hiện công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng theo kế hoạch của Nhà trường; phối hợp với các đối tác, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong và ngoài nước để thực hiện đánh giá ngoài. Cụ thể: a) Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá đảm bảo chất lượng theo quy định của các bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. b) Đăng ký kiểm định chất lượng nhà trường, chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chuẩn bị các điều kiện để đăng ký kiểm định chương trình đào tạo theo các chuẩn quốc tế. c) Chịu trách nhiệm kiểm tra và báo cáo cho Hiệu trưởng về việc thực hiện kế hoạch đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá. 5. Quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan công tác Đảm bảo chất lượng. Cập nhật các minh chứng theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo. 6. Định kỳ báo cáo cho Ban Giám hiệu kết quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và đề xuất các cải tiến. 7. Đánh giá và cho điểm các cá nhân và tập thể thực hiện các tiêu chí đánh giá về công tác Đảm bảo chất lượng. 8. Phối hợp các các Khoa, Viện và Trung tâm đào tạo xây dựng, triển khai, giám sát và đánh giá hiệu quả chất lượng đào tạo thực hành/dự án. 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu./.

d. Bộ máy tổ chức:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHU CHÚ

1

ThS. Nguyễn Khánh Khoa

Giám đốc

2

ThS. Nguyễn Hiền Hà

Phó Giám đốc

23. TRUNG TÂM KHẢO THÍ

a. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0274 3837 102; Email: ttkt@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Thành lập Trung tâm Khảo thí trên cơ sở tách công tác Khảo thí ra hoạt động độc lập với Trung tâm Đảm bảo chất lượng thuộc Trường Đại học Bình Dương.

c. Chức năng và nhiệm vụ

– Tổ chức nghiên cứu, xây dựng ngân hàng đề thi các môn học cho tất cả các khoa trên cơ sở nội dung giáo trình môn học đã được Hội đồng Khoa học Trường phê duyệt.

– Tổ chức nghiên cứu xây dựng kỹ thuật, phương pháp lượng giá, quy trình tổ chức thi, kiểm tra.

– Tổ chức quản lý quá trình thi, kiểm tra cho sinh viên các khoa theo kế hoạch học tập đầu khóa đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

– Xây dựng và quản lý cơ sở vật tư kỹ thuật phục vụ cho công tác lượng giá, quản lý kết quả thi, kiểm tra.

d. Bộ máy tổ chức

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHU CHÚ

1

TS. Trần Ngọc Hội

Giám đốc

24. TRUNG TÂM VIỆT NGA

a. Thông tin liên hệ: Email: ttvn@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Trung tâm Việt – Nga được thành lập theo Quyết định số 210/2006/QĐ-ĐHBD ngày 22 tháng 11 năm 2006.

c. Chức năng, nhiệm vụ: Làm đầu mối xây dựng mối liên kết giữa Đại học Bình Dương và các cơ sở giáo dục đào tạo, Viện Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Liên bang Nga và các nước Xô Viết trước đây.

Tổ chức tuyển sinh du học tại các trường đại học tại Liên bang Nga; Tổ chức đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn các lớp tiếng Nga.

Trung tâm tổ chức tiếp nhận hơn 60 đoàn khách từ Liên bang Nga sang Việt Nam và 10 đoàn cán bộ trường sang thăm và làm việc với các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu.

d. Các đơn vị liên kết NGA – BELARUS – BA LAN

– Đại học Bách khoa Saint Petersburg

– Đại học Mỏ Matxcova

– Đại học Quốc gia Hàng hải Nheveslky.

– Đại học Quốc gia Belarus

– Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Liên bang Nga

– Viện Vô tuyến Kỹ thuật Điện – Điện tử

– Viện Khoa học Công nghệ AGH Ba Lan

e. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

TS. Trịnh Lương Quang

Giám đốc

25. TRUNG TÂM NGHỀ NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

a. Thông tin liên lạc: Điện thoại: 0274 3821 230; Email: cbs@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Trung tâm Nghề nghiệp và Hỗ trợ Doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số: 147/QĐ-ĐHBD ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương.

c. Chức năng: Đào tạo Nghề nghiệp và Hỗ trợ Doanh nghiệp.

d. Nhiệm vụ

– Đào tạo các khóa ngắn hạn: Kế toán trưởng; Kế toán thuế tổng hợp thực tế; Khởi nghiệp; Kế toán thực hành thực tế trên Excel; Kỹ năng lãnh đạo quản lý của Giám đốc tại các doanh nghiệp; Lập dự toán, dự án, đề án, đồ án; Tối ưu hóa lợi nhuận dành cho giám đốc; Đào tạo theo hướng truyền nghề thực tế cho người học, đáp ứng nhu cầu cần thiết của xã hội. – Hỗ trợ: Tuyển dụng nhân sự cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, ngân hàng và các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng. Dịch vụ làm sổ kế toán, gỡ rối sổ kế toán, tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn khởi nghiệp doanh nghiệp; Giới thiệu việc làm cho sinh viên và người lao động có nhu cầu. Đáp ứng chuẩn đầu ra cho người học; Nuôi dưỡng doanh nghiệp và chăm sóc việc làm cho sinh viên trong suốt quá trình học tập và công tác.

– Dịch vụ nghiên cứu khoa học: Nhận dịch vụ nghiên cứu khoa học sinh viên; Giảng viên, các đối tượng khác và một số dịch vụ khác trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

e. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Bà Nguyễn Thị Hương

Giám đốc

26. TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

a. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0889126116; Email: trungtamdaotao@bdu.edu.vn.

b. Lịch sử hình thành: Trung tâm Liên kết đào tạo được thành lập vào ngày 01 tháng 06 năm 2016 theo Quyết định số 227A/QĐ – ĐHBD của Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương. Trung tâm chính thức hoạt động vào đầu tháng 3 năm 2018 với 3 nhân sự.

c. Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm có 2 nhiệm vụ chính:

– Đưa các chương trình đào tạo của Trường đến các địa phương có nhu cầu.

– Kết nối các chương trình đặc thù của các đối tác về Trường.

d. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Ông Nguyễn Minh Tùng

Giám đốc

2

ThS Nguyễn Tuấn Anh

Phó Giám đốc

3

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên

Phó Giám đốc

27. VIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC

a. Thông tin liên lạc:

b. Lịch sử hình thành: Viện Những vấn đề về Giáo dục được thành lập theo Quyết định số 322/QĐ-ĐHBD ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương.

c. Chức năng nhiệm vụ: Nghiên cứu những vấn đề giáo dục đang được xã hội quan tâm nhằm góp phần xây dựng nền giáo dục của mọi người, vì mọi người, cho mọi người.

Những vấn đề đã nghiên cứu và xuất bản:

– Xây dựng nền giáo dục mở trên quan điểm Hồ Chí Minh;

– Xây dựng nền giáo dục mở, mở để học, học để mở, để trở thành công dân có trách nhiệm trong thế giới mở; Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số tháng 9/2016;

– Luận bàn về Xây dựng nền giáo dục mở trên nền tảng Học – Hỏi – Hiểu – Hàn, Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số tháng 11/2015;

– Xây dựng nền giáo dục mở của mọi người, vì mọi người, cho mọi người, Tạp chí Trí tuệ số 59/2011;

– Giáo dục Đại học cần có Luật Giáo dục phù hợp để phát triển ổn định, Báo Giáo dục và Thời đại, ngày 08/3/2012, số 48, năm thứ 54;

– Phát huy Vị thế Văn hóa – Văn hóa Dân tộc để xây dựng nền giáo dục mở – Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 8/2009;

– Đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động giáo dục, khoa học công nghệ của Trường Đại học Bình Dương góp phần xây dựng nền giáo dục mở;

– Các trường Đại học Cao đẳng ngoài công lập góp phần xây dựng nền giáo dục mở bằng con đường xã hội hóa giáo dục đang gặp phải những trở ngại cần được tháo gỡ, Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số tháng 9/2013;

– Triết lý Giáo dục của Trường Đại học Bình Dương thiết thực rèn luyện kỹ năng sống cho sinh viên, Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số tháng 11/2015;

– Cần thay đổi cơ chế quản trị để Việt Nam sớm có được các trường đại học đa lĩnh vực đích thực, Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số tháng 01/2017.

d. Hội đồng cố vấn

1

GS.TS. Trần Hồng Quân

2

GS.VS. Phạm Minh Hạc

3

GS.VS. Đào Trọng Thi

4

TS. Nguyễn Hoa Thịnh

e. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

GS.VS. Cao Văn Phường

Viện trưởng

2

PGS.TS. Bùi Thế Cường

Phó Viện trưởng TT

3

PGS.TS. Nguyễn Văn Út

Phó Viện trưởng

28. VIỆN ĐÀO TẠO MỞ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

a. Thông tin liên lạc: viendaotao@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Tiền thân của Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển là Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Bình Dương được thành lập vào ngày 01 tháng 01 năm 2008 theo Quyết định số 275/2007/QĐ-ĐHBD ngày 17 tháng 12 năm 2007.

– Từ năm 2008 đến nay, Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 02/2008/ĐK-KHCN do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương cấp ngày 31 tháng 7 năm 2008 và theo quy định của Trường Đại học Bình Dương tại Quyết định số 164/2008/QĐ-ĐHBD ngày 26 tháng 6 năm 2008 về việc thành lập Viện Đào tạo và Nghiên cứu chiến lược, sau đổi tên thành Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển theo Quyết định số 241/QĐ-ĐHBD ngày 05 tháng 9 năm 2008.

– Qua quá trình hoạt động, Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển đã tiếp nhận quản lý thêm một số cơ sở do Trường Đại học Bình Dương chuyển giao, cụ thể:

+ Năm 2009, Trường Đại học Bình Dương chuyển các lớp đào tạo ngắn hạn về Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển quản lý theo Quyết định số 263/QĐ-ĐHBD, ngày 15/9/2009.

+ Năm 2010, Trường Đại học Bình Dương chuyển các ngành đào tạo liên thông và trung cấp chuyên nghiệp về Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển quản lý theo Quyết định số 342/QĐ-ĐHBD, ngày 03/9/2010 và thành lập Trung tâm Anh ngữ và Trung tâm Hàn Quốc học trực thuộc Viện theo Quyết định số 244/QĐ-ĐHBD, ngày 27/7/2010.

+ Năm 2016, Trường Đại học Bình Dương chuyển Trung tâm Sejong Bình Dương về Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển quản lý theo Quyết định số 398/QĐ-ĐHBD, ngày 30/8/2016.

Ngoài ra, Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển đã được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học tại Quyết định số 1664/QĐ- SGdĐt, ngày 06/6/2014.

c. Chức năng nhiệm vụ

– Chức năng: Viện là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Trường Đại học Bình Dương, giúp Trường Đại học Bình Dương, thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo và phát triển cộng đồng trong các lĩnh vực cụ thể sau:

+ Kinh doanh và quản trị kinh doanh: Tư vấn kế toán, tài chính, tư vấn du học, khai báo thuế, lập trình và cài đặt phần mềm;

+ Khoa học giáo dục nói chung: Tổ chức đào tạo (đào tạo ngoại ngữ, tin học, các khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, các lớp kỹ năng mềm);

+ Địa lý kinh tế và văn hóa, khoa học môi trường – các khía cạnh xã hội;

+ Nghiên cứu chung về ngôn ngữ: Biên dịch, phiên dịch;

+ Dịch vụ đánh giá công nghệ và dịch vụ giám định công nghệ;

+ Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và giáo dục, đào tạo thuộc lĩnh vực đăng ký.

– Nhiệm vụ

+ Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

+ Tham gia giải quyết những vấn đề khoa học và công nghệ do yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước đặt ra; Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ.

+ Tham gia thực hiện xã hội hoá các hoạt động khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực như: Ngôn ngữ, Văn hoá Xã hội, Kinh doanh và Quản trị Kinh doanh, Khoa học Môi trường, Khoa học Giáo dục.

+ Tổ chức đào tạo, hợp tác đào tạo với cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài về lĩnh vực khoa học giáo dục, ngôn ngữ, văn hoá xã hội. Việc tổ chức đào tạo, hợp tác đào tạo thực hiện theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ như: Tư vấn Kế toán, Tài chính, Biên dịch, Dịch thuật, Tư vấn du học, Tư vấn các vấn đề văn hóa, Xã hội, Đánh giá, Giám định Công nghệ.

+ Giám sát độc lập các đề tài, dự án khoa học, công nghệ trong lĩnh vực: Ngôn ngữ, Kinh doanh và Quản trị Kinh doanh, Khoa học Giáo dục và Văn hoá Xã hội.

+ Chuyển giao công nghệ từ các kết quả nghiên cứu.

+ Hợp tác trong nước và nước ngoài các lĩnh vực được phép hoạt động.

+ Hợp tác trong nước và nước ngoài các lĩnh vực được phép hoạt động.

d. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỜI GIAN

1

TS. Cao Việt Hiếu

Viện trưởng

Từ 2007 – 2017

2

Trương Quốc Khanh

Phó Viện trưởng

3

ThS. Đỗ Đoan Trang

Phó Viện trưởng

4

ThS.Võ Đăng Nguyễn

Phó Viện trưởng

5

Bà Trần Kim Sang

Phó Viện trưởng

6

TS. Đỗ Đoan Trang

Viện trưởng

Từ 2017 – đến nay

e. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

TS. Đỗ Đoan Trang

Viện trưởng

2 Ông Võ Thanh Thiên Trụ Viện Phó

29. TRUNG TÂM ANH NGỮ – VIỆN BOLT

a. Thông tin liên lạc: Email: ttan@bdu.edu.vn; Website: http://bolt.bdu.edu.vn/

b. Lịch sử hình thành

– Trung tâm Anh ngữ được thành lập theo Quyết định số 019/QĐ-BOLT ngày 01/3/2010, là đơn vị thuộc Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển, hoạt động theo quy chế tổ chức của Viện.

– Ngày 27/7/2010 Trường Đại học Bình Dương ra Quyết định số 244/QĐ-ĐHBD về việc thành lập Trung tâm Anh ngữ và Trung tâm Hàn Quốc học trực thuộc Viện Bolt thuộc Đại học Bình Dương.

c. Chức năng nhiệm vụ

– Chức năng:

+ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ về ngoại ngữ cho người học theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

+ Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường theo quy định của pháp luật.

– Nhiệm vụ:

+ Chương trình ngoại ngữ: Chủ trì phối hợp với khoa Ngoại ngữ và các đơn vị có liên quan để tổ chức giảng dạy các lớp tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên và những người có nhu cầu đi du học, đi xuất khẩu lao động.

+ Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ khác đáp ứng nhu cầu của người học.

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với định hướng phát triển của Viện.

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch.

+ Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành chương trình ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuẩn quốc tế và của Viện Trường.

+ Điều tra nhu cầu học ngoại ngữ trong và ngoài Trường để có kế hoạch đào tạo.

+ Quản lý tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Viện.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

+ Tham mưu, giúp Viện Trưởng tổ chức các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và dịch vụ khoa học cho các tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt liên quan đến các đối tác nước ngoài.

d. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỜI GIAN

1

Ông Brian James Rahn

Giám đốc

Từ 01/3/2010

2

ThS. Phan Kim Loan

Phó Giám đốc

Từ 2010 – 2011

3

Bà Trần Kim Sang

Giám đốc

Từ 2012 – 2013

4

Bà Đào Thị Thùy Linh

Phó Giám đốc

Từ 2014 – 2015

5

Bà Michelle Polled Colbongan

Phó Giám đốc

Từ 2015 – 2016

6

ThS. Hà Hoàng Hiếu

Giám đốc

Từ 2017 – 2018

7

Bà Nguyễn Như Khánh Hà

Giám đốc

Từ 1/12/2018 đến 2019

e. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

ThS. Ung Thị Út

Tổ trưởng tổ tiếng Anh

2

Bà Lê Minh Hằng

Điều phối viên

3

Bà Trần Hồng Hải

Giám đốc phát triển chương trình tiếng Anh liên kết

4

Ông Trần Vũ Phương

Nhân viên

5

Bà Đào Thị Thùy Linh

Giáo viên cơ hữu

6

Bà Lê Thị Ngọc Điểm

Giáo viên cơ hữu

7

Bà Trịnh Thị Ngọc Thắm

Giáo viên cơ hữu

8

Bà Lê Thanh Thảo Nguyên

Giáo viên cơ hữu

9

Bà Michelle Polled Colbongan

Giáo viên cơ hữu

10

Bà Adeline Flores Cadavez

Giáo viên cơ hữu

11

Bà Michelle Delfin Palaran

Giáo viên cơ hữu

12

Bà Hezel Cabaluna Rosapa

Giáo viên cơ hữu

13

Bà Maycie Sterling Cochran

Giáo viên cơ hữu

14

Ông Allistair James Elliott

Giáo viên cơ hữu

30. TRUNG TÂM NHẬT NGỮ FUJI – VIỆN BOLT

a. Thông tin liên lạc: Điện thoại: (0274) 3 904 780; Email: ttnn@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành

– Ngày 06/11/2014, Chủ tịch HĐQT – Hiệu trưởng Trường ĐH Bình Dương căn cứ trên các cơ sở pháp lý hiện hành, xét nhu cầu thực tế của Nhà trường cũng như đề nghị Viện trưởng Viện Đào tạo Mở và Nghiên cứu phát triển, đã ban hành Quyết định số 596/QĐ-ĐHBD thành lập Trung tâm Nhật ngữ trực thuộc Viện Đào tạo Mở và Nghiên cứu Phát triển.

– Ngày 20/12/2018 Hiệu trưởng Trường ĐH Bình Dương căn cứ vào tình hình thực tế, xét đề xuất của Viện Đào tạo Mở và Nghiên cứu phát triển, đã ban hành Quyết định số 1495/QĐ-Đại học Bình Dương đổi tên thành Trung tâm Nhật ngữ Fuji.

c. Vị trí, chức năng nhiệm vụ

– Vị trí: Trung tâm Nhật ngữ là đơn vị trực thuộc Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Viện Trưởng trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình.

– Chức năng:

+ Tổ chức đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo từ các khóa ngắn hạn, dài hạn tiếng Nhật cho sinh viên/ học viên của Viện và Trường.

+ Liên kết với các trường đại học và tổ chức quốc tế để thực hiện các dự án nghiên cứu.

– Nhiệm vụ:

+ Đào tạo các lớp tiếng Nhật ngắn hạn cho Trung tâm;

+ Đào tạo tiếng Nhật cho sinh viên Đại học Bình Dương;

+ Đào tạo các lớp tiếng Việt và Tiếng Nhật tại công ty/doanh nghiệp có nhu cầu;

+ Đào tạo các lớp theo yêu cầu của khách hàng;

+ Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo của trường;

+ Quan hệ chặt chẽ với các Khoa, Phòng, Ban thuộc Trường trong việc tổ chức các hoạt đông liên quan của Viện;

+ Khai thác có hiệu quả và phát triển các chương trình;

+ Liên kết với các đối tác bên Nhật để tạo cơ hội thực tập và làm việc lâu dài cho sinh viên tại Nhật.

d. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỜI GIAN

1

Nguyễn Bùi Anh Thy

GĐ chuyên môn

Từ 08/12/14 – 01/8/17

2

Nguyễn Văn Lợi

Phó Giám Đốc

Từ 04/02/15 – 25/11/15

3

Hà Hoàng Hiếu

Giám Đốc

Từ 01/7/17 – 01/12/17

4

Đỗ Đoan Trang

Quản lý trực tiếp

Từ 12/2017 đến nay

e. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

TS. Đỗ Đoan Trang

Quản lý trực tiếp

2

Sano Toshiro

Giáo viên cơ hữu người Nhật

3

Đinh Thị Thanh Hương

Giáo viên cơ hữu người Việt

31. HỌC VIỆN KING SEJONG – BÌNH DƯƠNG

a. Thông tin liên lạc: Điện thoại: 02743 819 119 – 02743 822 058 – 0274 730 3399

Email:sejong@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Học viện King Sejong được đổi tên từ Trung tâm Sejong – Bình Dương theo tờ trình số 333/TTr-BOLT ngày 5 tháng 12 năm 2020. Trung tâm Sejong – Bình Dương được thành lập theo Quyết định số 197/ĐHBD của Hiệu trưởng Trường Đại Học Bình Dương theo văn bản thỏa thuận giữa Trường Đại học Chosun và Trường Đại học Bình Dương ngày 27 tháng 01 năm 2015.

c. Chức năng, nhiệm vụ:

– Chức năng: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các khóa ngắn hạn, thi và cấp chứng chỉ tiếng Hàn, các khóa học khác liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc cho người Việt Nam theo chuẩn quốc gia của Hàn Quốc với chương trình đạo tạo do Quỹ King Sejong phối hợp với viện ngôn ngữ Quốc gia Hàn Quốc biên soạn.

– Nhiệm vụ:

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm, kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của người học trình Viện trưởng phê duyệt.

+ Thường xuyên tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục, đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng Hàn cho các học viên trong và ngoài trường.

+ Toàn bộ chương trình, giáo trình, đề thi, chấm thi cho học viên tại Trung tâm do Qũy King Sejong đảm nhận. Các giáo viên chuyên dạy tiếng Hàn do Trung tâm tuyển chọn, do Qũy King Sejong và Đại học Chosun bổ nhiệm hỗ trợ.

+ Khung chương trình được thiết kế mang tính chất xuyên suốt, phục vụ mục đích học tập lâu dài của học viên, đảm bảo sau khi kết thúc các giai đoạn của khóa học, học viên có thể tham dự vào các khóa học nâng cao phục vụ cho việc học tập nâng cao hoặc làm việc.

d. Phương pháp học: Kết hợp chặt chẽ giữa học lý thuyết, thực hành ở lớp và tự học ở nhà một cách hệ thống, bài bản; Chú trọng những hình thức sinh hoạt tập thể, hấp dẫn trên lớp, như trò chơi ngôn ngữ, đóng kịch, ca nhạc… Bên cạnh việc học tiếng Hàn trên lớp các học viên còn được học tiếng Hàn qua các buổi tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc bằng việc tham gia các hoạt động ngoại khóa như nấu ăn, picnic, chơi các trò chơi, xem phim… Hàng năm Trung tâm tổ chức các cuộc thi năng lực tiếng Hàn và ngày văn hóa Hàn Quốc là cơ hội cho các học viên sử dụng tiếng Hàn của mình để dành được những học bổng tiếp tục học tiếng Hàn hoặc du học tại Đại học Chosun Hàn Quốc.

e. Chuyên ngành đào tạo: Giảng dạy tiếng Hàn.

f. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Ông Cao Việt Hưng

Giám đốc

2

Ông Na Jong Keun

Giảng viên

3

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Giảng viên cơ hữu

4

Ông Vũ Ngọc Toàn

Giảng viên

5

Bà Vũ Thị Thương Thương

Giáo vụ

6

Bà Đinh Thị Thùy Dung

Giáo vụ

7

Bà Lee Sung Sook

Tình nguyện viên

8

Bà Jung Hye Min

Tình nguyện viên

9

Ông Kang Jung In

Tình nguyện viên

32. BAN NỘI CHÍNH

a. Thông tin liên lạc: Email: bnc@bdu.edu.vn.

b. Lịch sử hình thành Thành lập Ban Nội chính thuộc Trường Đại học Bình Dương theo Quyết định số: 519/QĐ-ĐHBD ban hành ngày 11/6/2020.

c. Chức năng – Nhiệm vụ

* Chủ trì xây dựng các quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình… cho các hoạt động của Nhà trường;
* Giám sát, kiểm tra, đánh giá định kỳ hoạt động của các phòng, ban, khoa, trung tâm, viện, phân hiệu,..(sau đây gọi tắt là các đơn vị) thuộc Trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;
* Định kỳ hàng tuần, trình văn bản tham mưu để Hiệu trưởng chủ trì họp với Lãnh đạo các đon vị thuộc Trường.
* Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện giám sát, quản lý:
–  Việc thực hiện các quy định, quy chế làm việc, chủ trương, chính sách của Trường;
–  Việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đon vị thuộc Trường.
* Đánh giá nhân sự hàng tháng của các đơn vị thuộc Trường.

d. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Bà Nguyễn Việt Thu

Trưởng ban

1

TS. Võ Văn Việt

Phó Trưởng ban

1

Bà Phạm Kiều Mộng Trinh

Thành viên

33. VIỆN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH

a. Thông tin liên lạc

b. Lịch sử hình thành: Viện Công nghệ thực phẩm và bảo quản sau thu hoạch (IFP) được thành lập vào ngày 21/5/2018 theo Quyết định số 279/QĐ-ĐHBD của Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương.

c. Chức năng nhiệm vụ

– Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm và chuyển giao các công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm, nông sản vào thực tế sản xuất đáp ứng yêu cầu an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

– Đào tạo và cấp bằng kỹ sư Công nghệ thực phẩm đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của xã hội.

– Tổ chức đào tạo các lớp ngắn hạn cấp chứng chỉ chuyên môn như: An toàn thực phẩm (HACCP, ISO,…), dinh dưỡng, công nghệ sản xuất…

– Hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước về lĩnh vực công nghệ chế biến thực phẩm và bảo quản sau thu hoạch.

d. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

TS. Hoàng Ngọc Cương

Viện trưởng

34. HỌC VIỆN MẠNG CISCO – ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG a. Thông tin liên lạc: Điện thoại: 0274 3833 927; Email: fit@bdu.edu.vn b. Lịch sử hình thành: Ngày 04/12, Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo (FIRA) Trường Đại học Bình Dương đã phối hợp với Công ty Cisco Việt Nam tổ chức khánh thành Học viện mạng Cisco – Đại học Bình Dương. c. Chức năng nhiệm vụ: Học viện mạng Cisco Bình Dương giảng dạy các chương trình đào tạo chuyên viên mạng thuộc hệ thống giáo dục chính thức của Cisco được chứng nhận trên toàn thế giới. – Học viện mạng Cisco Bình Dương cung cấp chương trình đào tạo trực tuyến chứng chỉ Cisco: CCNA, CCNP, IoT, Bảo mật, Lập trình, chuyên viên công nghệ thông tin quốc tế… – Ngoài ra, Học viện mạng Cisco Bình Dương đào tạo tích hợp các chương trình của Cisco kết hợp với chương trình đào tạo chính khoá cho sinh viên chuyên ngành Mạng, Hệ thống nhúng,… các kiến thức về mạng, lập trình, bảo mật, IoT cho sinh viên trường Đại Học Bình Dương, và mở rộng đào tạo các lớp ngắn hạn về chứng chỉ quốc tế của Cisco cho đối tượng sinh viên và người đi làm trong và ngoài tỉnh, các khu vực lân cận với các chính ưu đãi thường xuyên. d. Bộ máy tổ chức: 1. TS. Cao Việt Hiếu : Người đại diện. 2. TS. Nguyễn Hoàng Sỹ : Phụ trách.

35. PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TẠI CÀ MAU

a. Thông tin liên lạc: Điện thoại: 0290 3 99 7777 – 3 552 177; Email camau@bdu.edu.vn.

b. Lịch sử hình thành: Phân hiệu Đại học Bình Dương – Cà Mau được thành lập ngày 12/3/2013, theo Quyết định số 989/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 12/3/2013 về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau.

c. Chức năng nhiệm vụ

– Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau thực hiện các nhiệm vụ theo sự điều hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương về các hoạt động của Phân hiệu, báo cáo Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương về các hoạt động của Phân hiệu, báo cáo UBND tỉnh Cà Mau về các hoạt động liên quan đến thẩm quyền quản lý của địa phương.

– Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau thuộc cơ cấu tổ chức và chịu sự quản lý, điều hành của Trường Đại học Bình Dương. Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau không có tư cách pháp nhân độc lập, chịu sự quản lý của UBND tỉnh Cà Mau.

d. Bộ máy tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

TS. Cao Việt Hiếu

Phân Hiệu trưởng

2

ThS. Trịnh Huỳnh An

Phân Hiệu phó thường trực

3

Ông Đinh Chí Hiếu

Phân Hiệu phó

4

Bà Châu Thị Hồng

Quyền Trưởng phòng Kế toán

5

Ông Nguyễn Văn Đẫm

Trưởng phòng Tuyển sinh

6

Bà Lê Ngọc Tuyền

Trưởng Phòng Ghi danh và Đối ngoại

7

Bà Trần Thanh Thúy

Phó Trưởng Phòng Ghi danh và Đối ngoại – Giám đốc đối ngoại