Phòng Công tác sinh viên & Các Đoàn thể

10364

1. Lịch sử hình thành và nhân sự đơn vị:

–  Trường Đại học Bình Dương được thành lập ngày 24 tháng 09 năm 1997 theo Quyết định số 791/TTg của Thủ tướng Chính phủ.  Tháng 3 năm 1998, nhà trường đi vào hoạt động chính thức. Năm 2000, Phòng Quản lý sinh viên được thành lập.

–  Năm 2001, trong công cuộc đổi mới chung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Hiệu trưởng nhà trường đã sắp xếp, tổ chức lại họat động của các phòng ban, Phòng Quản lý sinh viên được đổi tên thành Phòng Công tác sinh viên. Với sự phát triển ngày càng lớn mạnh, số lượng sinh viên ngày càng nhiều, công tác sinh viên không dừng lại ở việc giải quyết các chế độ chính sách mà còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, quản lý ký túc xá.

–  Ngày 5 tháng 5 năm 2014, dựa trên nhu cầu thực tế của nhà trường, theo Quyết định số 171/QĐ – ĐHBD, Phòng Công tác sinh viên và Đoàn Hội được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Ban Quản lý Ký túc xá và Nhà hát sinh viên.

–  Theo Quyết định số 435/QĐ-ĐHBD ngày 27 tháng 10 năm 2015, Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Hiệu trưởng tách Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên hoạt động độc lập với Phòng Công tác sinh viên.

–  Ngày 29 tháng 11 năm 2016, Chủ tịch HĐQT – Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 573/QĐ – ĐHBD thành lập Phòng Công tác sinh viên và các đoàn thể trên cơ sở sát nhập Phòng Công tác sinh viên và Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

2. Sơ đồ tổ chức hành chính

2.1 Phòng CTSV và Đoàn hội:


2.2 Đoàn thanh niên

 \

2.3 Hội Sinh Viên:

 

3. Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của phòng:

Phòng Công tác Sinh viên & các Đoàn thể là mô hình hoạt động “3 trong 1” gồm: Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

3.1 Vai trò:

Phòng Công tác Sinh viên & Các Đoàn thể là đơn vị chức năng trực thuộc trường Đại học Bình Dương thực hiện nhiệm vụ theo định hướng chiến lược và nhu cầu phát triển của nhà trường dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Giám hiệu.

Phòng Công tác Sinh viên & Các Đoàn thể đóng vai trò làm người đại diện, làm cầu nối giữa sinh viên với Đảng ủy – Ban Giám hiệu và ngược lại.

3.2 Chức năng:

– Tham mưu giúp Đảng ủy – Ban Giám hiệu về công tác chính trị, tư tưởng, công tác giáo dục đạo đức lối sống và pháp luật, công tác quản công tác quản lý học sinh sinh viên (HSSV) tại trường.

– Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của địa phương trong công tác học sinh sinh viên.

– Quản lý sinh viên về rèn luyện, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của học sinh sinh viên.

– Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các loại hình CLB – Đội – Nhóm nhằm góp phẩn phát triển toàn diện sinh viên.

Tổ chức hoạt động theo Điều lệ Đoàn Thanh niên.

– Tổ chức các hoạt động theo Điều lệ Hội Sinh viên.

3.3 Nhiệm vụ:

 1. Giải quyết các thủ tục hành chính, các chế độ, chính sách đối với sinh viên (xác nhận sinh viên, xác nhận bổ túc hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, các chế độ chính sách, giải quyết các khiếu nại trong sinh viên…)
 2. Làm công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong sinh viên.
 3. Tổ chức quản lý lớp học và công tác đánh giá rèn luyện sinh viên
 4. Tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ trong sinh viên.
 5. Tham mưa và thực hiện công tác an ninh, chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống các tệ nạn xã hội trong và ngoài trường liên quan đến sinh viên trường.
 6. Kết nối với cựu sinh viên trường và giữ mối liên lạc với cựu sinh viên.
 7. Tổ chức hoạt Công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo Điều lệ Đoàn TNCH Hồ Chí Minh.
 8. Tổ chức hoạt động Công tác Hội Sinh viên theo Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.
 9. Thực hiện Công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú
 10. Thực hiện Công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên thường.
 11. Công tác quản lý Nhà hát Sinh viên, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ trong sinh viên.
 12. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong sinh viên.
 13. Thực hiện các công tác phối hợp và các công tác khác theo chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Giám hiệu trường.

5. Thành tích nổi bật:

Bằng khen Thủ tướng chính phủ tặng Đoàn trường vì Có thành tích trong Công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 1997 – 2012

6. Lãnh đạo Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên qua các thời kỳ:

 1. Ông Hồ Văn Trắc; Bí thư Đoàn trường; Giai đoạn 2008;
 2. Ông Nguyễn Trần An Tuấn; Bí thư Đoàn trường; Giai đoạn 2009 – 2000;
 3. Ông Lê Kim Thảo; Bí thư Đoàn trường; Giai đoạn 2000 – 2014; Chủ tịch Hội Sinh viên từ 2008 – 2014.
 4. Ông Huỳnh Ngọc Phú; Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên; Giai đoạn 2014 – 2016;
 5. Ông Nguyễn Ngọc Khanh; Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên; Giai đoạn 2016 đến nay.

7. Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

7.1. Công tác Sinh viên

 1. Từ năm 2000 đến tháng 6/2002: Ông Trần Thuận Hòa – Trưởng phòng.
 2. Từ tháng 07/2002 đến 02/2008: Ông Cao Việt Hưng – Trưởng phòng.
 3. Từ tháng 3/2008 đến tháng 7/2011: ThS Nguyễn Văn Năm –Trưởng phòng;Ông Trương Linh Duy – Phó Trưởng phòng; Ông Lê Ái Phú – Phó Trưởng phòng.
 4. Từ tháng 8/2011 đến tháng 10/2013: Ông Lê Kim Thảo – Trưởng phòng; Ông Lê Ái Phú – Phó Trưởng phòng.
 5. Từ tháng 11/2013 đến tháng 4/2014: ThS Lê Thành Long – Trưởng phòng; Ông Lê Ái Phú – Phó Trưởng phòng.
 6. Từ tháng 5/2014 đến tháng 10/2015: ThS Nguyễn Ngọc Chiến – Trưởng phòng; Ông Lê Ái Phú – Phó Trưởng phòng; Ông Nguyễn Đình Dũng – Phó Trưởng phòng; Ông Huỳnh Ngọc Phú – Phó Trưởng phòng.
 7. Từ tháng 11/2015 – 11/2016: ThS Nguyễn Ngọc Chiến – Trưởng phòng; Ông Lê Ái Phú – Phó Trưởng phòng.
 8. Từ tháng 12/2016 – tháng 4/2017: ThS Nguyễn Ngọc Chiến – Trưởng phòng; Ông Nguyễn Ngọc Khanh – Phó Trưởng phòng.
 9. Từ tháng 4/2017 đến nay: Ông Hoàng Duy Thiên – Trưởng phòng; Ông Nguyễn Ngọc Khanh – Phó Trưởng phòng.

7.2. Đoàn Thanh niên

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Bình Dương thành lập vào tháng 03/1998, đến nay đã trải qua 08 nhiệm kỳ:

 1. Nhiệm kỳ I: Đ/c Hồ Văn Chắc – Bí thư;
 2. Nhiệm kỳ II: Đ/c Nguyễn Trần An Tuấn – Bí thư ;
 3. Nhiệm kỳ II đến nhiệm kỳ VI: Đ/c Lê Kim Thảo – Bí thư;
 4. Nhiệm kỳ VI đến nhiêm kỳ VII: Đ/c Huỳnh Ngọc Phú – Bí thư;
 5. Nhiệm kỳ VII , VIII đến nay: Đ/c Nguyễn Ngọc Khanh – Bí thư;

7.3. Hội Sinh viên

Hội Sinh viên Trường Đại học Bình Dương thành lập và chính thức được phép hoạt động vào ngày 26/10//2009, đến nay đã trải qua 3 nhiệm kỳ:

 1. Nhiệm kỳ I: Đ/c Lê Kim Thảo – Chủ tịch;
 2. Nhiệm kỳ II: Đ/c Lê Kim Thảo – Chủ tịch;
 3. Nhiệm kỳ II, III: Đ/c Huỳnh Ngọc Phú – Chủ tịch;
 4. Nhiệm kỳ III đến nay: Đ/c Nguyễn Ngọc Khanh – Chủ tịch.

8. Bộ máy tổ chức hiện nay:

8.1. Công tác Sinh viên và các Đoàn thể

 1. Ông Hoàng Duy Thiên – Trưởng phòng;
 2. Ông Nguyễn Ngọc Khanh – Phó Trưởng phòng, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên;
 3. Bà Lê Hoàng Trân – Phó Bí thư Đoàn trường; Phó Chủ tịch Hội Sinh viên;
 4. Ông Lê Thiện Chí – Chuyên viên;
 5. Ông Nguyễn Minh Châu – Chuyên viên.

8.2. Đoàn Thanh niên

 1. Đ/c Nguyễn Ngọc Khanh – Bí thư;
 2. Đ/c Võ Vương Phúc – Phó Bí thư Thường trực;
 3. Đ/c Lê Hoàng Trân – Phó Bí thư;
 4. Đ/c Nguyễn Ngọc Biện Thùy Hương – UV Thường vụ;
 5. Đ/c Lê Anh Khoa UV Thường vụ;
 6. Đ/c Nguyễn Thị Thùy An – UV Thường vụ;
 7. Đ/c Nguyễn Ngọc Uyên Vy – UV Thường vụ;
 8. Đ/c Phù Văn Hiến- UV Thường vụ;
 9. Đ/c Nguyễn Thành Tài – UV Thường vụ.

      8.3. Hội Sinh viên

 1. Đ/c Nguyễn Ngọc Khanh – Chủ tịch;
 2. Đ/c Lê Hoàng Trân – Phó Chủ tịch Thường trực;
 3. Đ/c Lê Anh Khoa – Phó Chủ tịch;
 4. Đ/c Nguyễn Ngọc Uyên Vy – Phó Chủ tịch;
 5. Đ/c Lê Thị Thu Phương – UV Ban Thư ký;
 6. Đ/c Nguyễn Thị Thùy An – UV Ban Thư ký;
 7. Đ/c Chiêm Phát Đạt – UV Ban Thư ký;
 8. Đ/c Phù Văn Hiến – UV Ban Thư ký;;
 9. Đ/c Đàm Đình Minh Nhật – UV Ban Thư ký;

9. Thông tin liên hệ:

– Điện thoại: (0274) 3 837 209 – Email: ctsv@bdu.edu.vn