Văn bản Công đoàn

11507

1. Quyết định

1 Quyết định v/v công nhận Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra, chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT CĐCS Trường Đại học Bình Dương nhiệm kỳ 2017-2022. Chi tiết
2 Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đại học Bình Dương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Chi tiết
3 Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt động của UBKT Công đoàn cơ sở Trường Đại học Bình Dương khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Chi tiết
4 Quyết định v/v thành lập Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở Trường Đại học Bình Dương. Chi tiết
5 Quyết định v/v thành lập Ban Nữ công thuộc Công đoàn cơ sở Trường Đại học Bình Dương. Chi tiết