Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đại học Bình Dương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

15991