UBND tỉnh tặng bằng công nhận ĐH Bình Dương là đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự 2016”

520