TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

193
  1. Lịch sử hình thành:Trung tâm GDQP – AN Đại học Bình Dương được thành lập theo Quyết định số 257/QĐ – ĐHBD ngày 09/09/2009 V/v thành lập Trung tâm GDQP – An thuộc trường Đại học Bình Dương theo Công văn số 7219/BGDĐT – GDQP của Bộ GD&ĐT ngày 20/08/2009 và Công văn số 2612/UBND-VX ngày 07/9/2009 của UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho trường Đại học Bình Dương thành lập Trung tâm GDQP – AN.
  2.  Chức năng nhiệm vụ của đơn vị: tổ chức giảng dạy chương trình GDQP – AN cho sinh viên các hệ đào tạo của trường Đại học Bình Dương và hợp đồng giảng dạy cho các trường bạn theo sự phân luồng của Vụ GDQP – Bộ GD&ĐT.
  3. Chương trình đào tạo: giảng dạy môn học GDQP – AN  theo chương trình của Vụ GDQP-AN-Bộ GD&ĐT ban hành.
  4. Sơ đồ bộ máy tổ chức của đơn vị:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CB.GV TRUNG TÂM :

Ông Nguyễn Minh Chữ: Giám đốc, phụ trách chungChức năng, nhiệm vụ: thành viên HĐKH trường, trợ lý Hiệu trưởng ngoại giao trong lĩnh vực quân sự, giáo dục quốc phòng – an ninh.Quyền hạn; phân công chocác phó giám đốc thực hiện kế hoạch giảng dạy môn học GDQP-AN theo sự bố trí thời gian của phòng đào tạo và đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ giảng dạy.

Ông Trương Linh Duy: phó Giám đốc, phụ trách giáo vụChức năng nhiệm vụ; phụ tráchthực hiện các kế hoạch giảng dạy theo sự bố trí của phòng đào tạo; lập danh sách sinh viên và biên chế chocác lớp học theo từng đợt, kế hoạch giảng dạy, làm các dự trù, thanh toán thù lao giảng dạy, coi thi, chấm thi cho giảng viên. Hợp đồng giảng dạy cho giảng viên.Quyền hạn: bố trí lịch giảng dạy và phân công giảng viên theochuyên môn của từng người; bố trí lịch thi, phân công giảng viên coi thi, chấm thi và vô điểm thi theo từng đợt học.Nhiệm vụ đột xuất: khi có lệnh triệu tập và điều động của Ban giám hiệu tiếp đón các đoàn thanh tra, các đối tác,khách mời của nhà trường.

Ông Đỗ Quốc Dũng: phó Giám đốc, phụ trách cơ sở vật chấtChức năng, nhiệm vụ: phụ trách quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy của trung tâm; cấp phát, thu nhậnquân phục, giáo trình cho sinh viên mượn trong mỗi đợt giảng dạy. Pho to lịch học, lịch thi, danh sách các lớp học cung cấp cho giảng viên theo từng đợt học; trình ký các loại giấy tờ: dự trù, thanh toán, hợp đồng, đề xuất, xin phòng học…Làm đề xuất mua phôi chứng chỉ, đi nhận, in, trình ký, giao nhận về các khoa cấp phát cho sinh viên; cấp giấy chứng nhận điểm GDQP cho sinh viên.Thay mặt lãnh đạo trung tâm đi dự họp theo lịch nhà trường triệu tập, trực lãnh đạo ngày chủ nhật của nhà trường, đi viếng nghĩa trang liệt sỹ. Hỗ trợ Ban giám hiệu tiếp các đoàn kiểm tra, các đối tác khách mời khi được triệu tập, thay mặt trung tâm đi dự các sự kiện của các đơn vị quân đội kết nghĩa, đơn vị bạn trong tỉnh.Hỗ trợ Đoàn thanh niên trong mỗi đợt đưa quân tình nguyện tham gia chiến dịch “ Mùa hè tình nguyện”, các hoạt động VHVN-TDTT…của Công đoàn và Đoàn thanh niênHỗ trợ phòng CTSV trong việc quản lý sinh viên và ký túc xá khi được phân công.

Ông Trần Quốc Trị: Tổ trưởng bộ môn Chính trị, giảng viên cơ hữu hai bộ mônChức năng nhiệm vụ: nhận kế hoạch giảng dạy của trung tâm, bố trí giảng viên theo từng lớp học, theo dõi lịch dạy của giảng viên, coi thi, chấm thi theo sự phân công của trung tâm.Đứng lớp giảng dạy theo sự phân công của trung tâmĐi dự các lớp tập huấn chuyên môn do Bộ GDĐT tổ chức hàng năm, tham dự các sự kiện của nhà trường khi được triệu tập, phân công.Hỗ trợ trung tâm và nhà trường khi tiếp các đoàn kiểm tra của Vụ GDQP-An và các đơn vị quân đội kết nghĩa.

Ông Tăng Văn Hậu: Tổ trưởng bộ môn Quân sự, giảng viên cơ hữu môn quân sựChức năng nhiệm vụ: nhận kế hoạch giảng dạy của trung tâm, bố trí giảng viên theo từng lớp học, theo dõi lịch dạy của giảng viên, coi thi, chấm thi theo sự phân công của trung tâm.Đứng lớp giảng dạy theo sự phân công của trung tâmĐi dự các lớp tập huấn chuyên môn do Bộ GDĐT tổ chức hàng năm, tham dự các sự kiện của nhà trường khi được triệu tập, phân công.Hỗ trợ trung tâm và nhà trường khi tiếp các đoàn kiểm tra của Vụ GDQP-An và các đơn vị quân đội kết nghĩa.

Ông Nguyễn Đình Dũng: giảng viên cơ hữu bộ môn chính trịChức năng nhiệm vụ: nhận kếhoạch giảng dạy của trung tâm theo sự bố trí của tổ trưởng bộ môn, quản lý lớp học, chấm thi theo sự phân công của trung tâm.Đứng lớp giảng dạy và quản lý lớp học theo sự phân công của tổ bộ môn.Đi dự các lớp tập huấn chuyên môn do Bộ GDĐT tổ chức hàng năm, tham dự các sự kiện của nhà trường khi được triệu tập, phân công.Hỗ trợ trung tâm và nhà trường khi tiếp các đoàn kiểm tra của Vụ GDQP-An và các đơn vị quân đội kết nghĩa.

Ông Doãn Xuân Phi: giảng viên cơ hữu bộ môn chính trịChức năng nhiệm vụ: nhận kếhoạch giảng dạy của trung tâm theo sự bố trí của tổ trưởng bộ môn, quản lý lớp học, chấm thi theo sự phân công của trung tâm.Đứng lớp giảng dạy và quản lý lớp học theo sự phân công của tổ bộ môn.Đi dự các lớp tập huấn chuyên môn do Bộ GDĐT tổ chức hàng năm, tham dự các sự kiện của nhà trường khi được triệu tập, phân công.Hỗ trợ trung tâm và nhà trường khi tiếp các đoàn kiểm tra của Vụ GDQP-An và các đơn vị quân đội kết nghĩa.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018