Thông báo v/v thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian đến lớp của giảng viên và sinh viên

240

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018