Mã môn Nhóm Tên môn học Tín chỉ Mức học phí HP/TC Học phí MH Thứ Tiết học Thời gian học Phòng học

Ghi chú:
  • Tiết học 12345----------: bắt đầu từ 07h 00.
  • Tiết học -----67890-----: bắt đầu từ 13h 00.
  • Tiết học ----------12345: bắt đầu từ 17h 45.

  • Mức học phí 1 : lý thuyết.
  • Mức học phí 2 : lý thuyết và thực hành.
  • Mức học phí 3 : thực hành.