Phòng Tổ chức hành chính

69

1. Chức năng nhiệm vụ

2. Nhân sự

Stt Họ tên  Chức vụ  Email
1  Lê Kim Thảo Trưởng phòng lkthao@bdu.edu.vn
2  Phan Thị Kiều Tiên Phó Trưởng phòng kieutien@bdu.edu.vn
3  Phạm Kiều Mộng Trinh Nhân viên mongtrinh@bdu.edu.vn
4  Ngô Thị Phấn Nhân viên ngothiphan@bdu.edu.vn

3. Thông tin liên hệ

– Điện thoại: 0274. 3820 833 – Email: hanhchinh@bdu.edu.vn