Phòng Tài vụ

58

1. Chức năng nhiệm vụ

2. Nhân sự

Stt Họ tên  Chức vụ  Email
1  Nguyễn Việt Thu Trưởng phòng nvthu@bdu.edu.vn
2  Lê Thái Hương Nhân viên thaihuong@bdu.edu.vn
3  Nguyễn Thị Thu Hương Nhân viên thuhuong@bdu.edu.vn
4  Nguyễn Thị Minh Loan Nhân viên minhloan@bdu.edu.vn
5 Nguyễn Võ Mỹ Trinh Nhân viên mytrinh@bdu.edu.vn
6 Trương Thị Hồng Trương Nhân viên hongtruong@bdu.edu.vn

3. Thông tin liên hệ

– Điện thoại: 0274. 3835 014 – Email: taivu@bdu.edu.vn