Phòng Quản trị thiết bị

22

1. Chức năng nhiệm vụ

2. Nhân sự

Stt Họ tên  Chức vụ  Email
1 Lưu Đình Tiến Nhân viên ldtien@bdu.edu.vn
2 Nguyễn Thanh Phương Nhân viên ntphuong@bdu.edu.vn
3 Nguyễn Phúc Thịnh Nhân viên npthinh@bdu.edu.vn
4 Nguyễn Văn Phúc Nhân viên nvphuc@bdu.edu.vn
5 Nguyễn Quốc Tuấn Nhân viên nqtuan@bdu.edu.vn
6 Lê Hoàng Chương Nhân viên lhchuong@bdu.edu.vn

3. Thông tin liên hệ

– Điện thoại: 0274. 3871 600 – Email: qttb@bdu.edu.vn