HỒ SƠ MỞ NGÀNH DƯỢC HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

478

1. Hồ sơ mở ngành đào tạo
2. Đề án đăng ký mở ngành đào tạo
3. Đề cương chi tiết học phần trong đề án đăng ký mở mã ngành đào tạo
4. Phụ lục đề án đăng ký mở ngành đào tạo
5. Hồ sơ giáo viên thỉnh giảng
6. Phụ lục hồ sơ giảng viên và bảng lương
7. Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ
8. Quyết định thành lập khoa Dược
9. Phụ lục biên bản kiểm tra thực tế của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương
10. Phụ lục trang thiết bị phục vụ đào tạo
11. Phụ lục hợp đồng các đơn vị hỗ trợ thực tập

Trân trọng./.