Văn bản Công đoàn

65

1. Quyết định

1 Quyết định v/v công nhận Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra, chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT CĐCS Trường Đại học Bình Dương nhiệm kỳ 2017-2022. Chi tiết
2 Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đại học Bình Dương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Chi tiết
3 Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt động của UBKT Công đoàn cơ sở Trường Đại học Bình Dương khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Chi tiết
4 Quyết định v/v thành lập Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở Trường Đại học Bình Dương. Chi tiết
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018